Forsøksdyr: Beiteadferd hos torsk studert ved bruk av minikamera og seletøy


Godkjenningsdato 24.09.2020

Godkjenningsperiode 24.09.2020-24.09.2021

1 Formål
Formålet med studien er å tilpasse bruken av et minikamera til direkte observasjoner av torskens adferd i dens naturlige mijø. Små kameraer som bæres av dyr har gitt helt ny kunnskap om for eksempel beiteadferd til pingviner og haier, men har til nå ikke vært forsøkt brukt på fisk langs norskekysten.

2 Skadevirkninger
Vi forventer ingen skadevirkninger. Studien er kortvarig (3 dager for hver fisk) og innebærer ikke inngrep som krever at fisken bedøves eller avlives.

3 Forventet nytteverdi
Vi forventer at studien kan gi helt ny og direkte kunnskap om torskens adferd og hva som er dens viktige leveområder. I første omgang vil vi fokusere på beiteadferd, men på sikt kan metoden også bli nyttig for å studere gyteadferd.

4 Antall dyr og art
Totalt 5 torsk (Gadus morhua)

5 Hvordan etterleve 3R
Det er nødvendig å benytte levende dyr siden formålet med studien er å identifisere fiskens adferd i dens naturlige miljø. Vi minimaliserer antall dyr ved å benytte minikamera med innebygde sensorer som gir svært detaljert informasjon om aktivitetsnivået til hvert enkelt individ. Vi er primært interessert i å forstå fiskens naturlige adferd og gjør alt vi kan for å optimalisere dyrevelferden. Vår foskningsgruppe har opparbeidet 15 års erfaring med håndtering av vill fisk i deres naturlige miljø. For eksempel vil fisken fanges på grunt vann med skånsom redskap (ruser) i umiddelbar nærhet til vår forskningsstasjon, slik at belastning ved fangst og transport blir minimal.