Forsøksdyr: Benchmarking av genetisk resistens mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) for to seleksjonslinjer av Atlantisk laks.


Godkjenningsdato 06.07.2020

Godkjenningsperiode 04.09.2020-15.09.2020

I dette forsøket skal 600 laksesmolt fra to ulike seleksjonslinjer av Atlantisk laks smittes med kopepoditter av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Formålet er å verifisere korrelasjonsgrad mellom infeksjon ved hhv. typiske laboratorieforhold og forhold nærmere relatert til felt, herunder å prøve å avdekke i hvilken grad gruppesammensetning og smittepress påvirker resultatbildet. Infeksjonsgrad hos de to linjene vurderes ved å telle antall lus på fisken så snart lakselusa når fastsittende stadium (Chalimus II). Forsøket forventes å gi verdifull dokumentasjon vedrørende korrelasjon mellom resultater som oppnås ved typisk smittemodell i lab sett opp mot forsøksforhold som er nærmere tilpasset kommersielle forhold i felt, og vil således kunne gi både vitenskapelig, kommersiell, miljømessig og samfunnsmessig nytteverdi.
Forsøkets formål kan ikke oppnås ved å erstatte bruk av forsøksfisk med alternative metoder eller teststrategier, da evalueringen må skje ved kvantifisering av lakselus på fastsittende stadium.
Antall dyr er fastsatt ut fra det som er vurdert å gi vitenskapelig valide forsøksresultat og ivareta forsøkets formål og nytteverdi.
Forsøket gjennomføres av dokumentert kompetent og erfarent personell, etter standardiserte rutiner og modeller, for å redusere variasjon og risiko knyttet til dyrevelferd og forsøkets nytteverdi. Det er ikke forventet vesentlig belastning, skadevirkninger eller andre alvorlig velferdsmessige utfordringer for fisken som inngår i forsøket. Dersom slike forhold likevel skulle oppstå (sår el. lign.) vil berørt fisk umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet. All fisk bedøves i forbindelse med håndtering, og avlives på forskriftsmessig måte ved avslutning av forsøket.