Forsøksdyr: Betydning av utvalgte gener i tumorutvikling og metastatiske processer


Godkjenningsdato 01.10.2020

Godkjenningsperiode 23.11.2020-22.11.2024

Brystkreft er den andre mest hyppige kreftformen i kvinner med rundt 2,1 millioner nye tilfeller i verden i 2018. Det er en kompleks kreftsykdom med veldig individuelle genetiske endringer og dermed ulik progresjon. Dødsårsaken er tett tilknyttet metastase. Tumorcellenes evne til å metastasere avhenger både av cellenes genetiske egenskaper og interaksjon med tumormiljøet. Formålet med dette forsøket er å analysere funksjonen til forskjellige gener i tumorutvikling og metastasering ved hjelp av en musebrystkreftmodell. Genene som skal undersøkes er involvert i ulike prosesser i tumorcellene, inkludert regulering av oksidativt stress, angiogenese og interaksjon mellom tumor og stromaceller. Høy ekspresjon av genene korrelerer med dårlig overlevelse i brystkreftpasienter (KM plotter og BreastMark database). Vi har derfor laget knockout/knock-down av disse genene i brystkreftcellelinjene. In vitro forsøk indikerer at KO/KD av disse genene reduserer aggressiviteten til tumorcellene og vil påvirke primærtumorvekst og evne til metastasere negativt. Denne type forsøk legger grunnlaget for forhåpentligvis ny og mer individuelt tilpasset kreftbehandling. Noe som skal redusere bivirkninger og samtidig øke pasientoverlevelse. Begrunnelsen for å bruke en in vivo modell er at tumorutvikling og metastasering påvirkes av tumor-stroma interaksjoner, noe som ikke kan etterlignes i sin helhet i kultur. For å kunne skalere ned in vivo forsøkene så mye som mulig, vil vi gjennomføre mest mulig i både 2D og 3D kulturer, men likevel ha store nok forsøksgrupper for å sikre statistisk signifikante data som ikke må gjentas. Primærtumorene inneholder ikke bare tumorceller, men også immunceller som makrofager, nøytrofiler og T celler som skal bekjempe tumorceller og undertrykke tumorvekst. Imidlertid er noen kreftceller i stand til å aktivere immunceller slik at immuncellene støtter tumorveksten og spredningen. Lignende forsøk har blitt gjennomført tidligere, samtidig som at vi samarbeider med erfarne forskere ved NTNU. Under forsøket vil helsetilstanden til musene bli kontrollert ved hjelp av et vurderingsskjema. Tumorcellene skal injiseres i fat-paden, i noen tilfeller skal primærtumoren fjernes i en operasjon. Alle inngrep gjennomføres under bedøvelse. Etter disse inngrepene vil utseende, oppførsel, kroppsvekt, kliniske tegn og tumor størrelse blir overvåket nøye. Når musene viser tegn av ubehag og/eller nedsatt helsetilstanden blir de avlivet. Det blir brukt 10 dyr i hver gruppe, totalt 150 dyr. Vi bruker en musebrystkreftmodell som stammer fra en spontan tumor oppstått i Balb/c mus. Balb/c mus er derfor et godt modellsystem for å studere metastatiske prosesser. Likevel oppdaget vi i et tidligere eksperiment at noen av cellelinjene ikke danner primærtumor pga. en mulig immunologisk reaksjon i Balb/c mus. Disse forsøkene vil derfor i denne omgang utføres i nude mice for å se på primærtumordannelse når musene ikke har et fullt immunsystem.