Forsøksdyr: Can exercise training prevent or reduce MI induced arrhythmias?


Godkjenningsdato 31.10.2018

Godkjenningsperiode 01.11.2018-31.10.2022

Hjerte-og karsykdom er en hyppig dødsårsak og er ofte en konsekvens av hjertesvikt forårsaket av infarkt. Mange pasienter dør av hjerterytmeforstyrrelser (arytmier) etter infarkt. Hjerterytmeforstyrrelser er en samlebetegnelse på feil i hjertets elektriske system og får hjertet til å slå for fort, for langsomt eller uregelmessig. Hjerteinfarkt øker risikoen for rytmeforstyrrelser som atrieflimmer, ventrikulære arytmier og arytmi forårsaket av hjertets ledningssystem. Til tross for økt forståelse av hvordan elektrofysiologiske endringer i hjertesvikt forårsaket av infarkt disponerer for dødelige arytmier, er det behov for mer kunnskap om den presise koblingen mellom mekanisk dysfunksjon og arytmi. Det finnes flere strategier for å behandle arytmier, det er derimot ikke kjent hvordan de kan forhindres. For å kunne gi pasienter med arytmi en effektiv behandling og for å utvikle forebyggende strategier så har vi behov for bedre forståelse av cellulære og molekylære mekanismer som forårsaker arytmier. Kondisjon har vist seg å være en god prediktor for framtidig hjertehelse. For pasienter med hjertesvikt har utholdenhetstrening ført til bedre prognose og livskvalitet. Det er imidlertid uklart hvilke effekt trening har på infarktindusert remodellering i hjertets elektriske system. I dette prosjektet ønsker vi å avdekke om utholdenhetstrening etter infarkt kan reversere remodellering i hjertets elektriske system og identifisere mekanismer som kan bidra til nye molekylære angrepspunkt for behandling av dødelige arytmier. Vi vil ha en translasjonell tilnærming ved å bruke en treningsmodell for rotter med hjertesvikt og vi vil benytte oss av elektrofysiologiske og molekylærbiologiske metoder. Prosjektet har stor vitenskapelig betydning da resultatene kan bidra til å forstå effekten av trening for å forebygge dødelige rytmeforstyrrelser.


I pilotstudie utført vår 2017 etablerte vi en modell for induksjon av rytmeforstyrrelser (i atrie og ventrikkel) hos rotter med hjertesvikt forårsaket av infarkt. Nå ønsker vi å starte hovedstudien hvor vil vil se på effekt av trening på rytmeforstyrrelseer hos rotter med infarkt.

Det forventes en mortalitet på 50% etter infarktoperasjon. 8 av de 10 som dør, dør under selve operasjonen, omtrent 1 av 10 dør/eller våkner ikke når vi prøver å vekke de etter anestesien og 1 eller mindre dør de første 24 timene etter operasjonen. Forskergruppa står for oppfølging av dyr etter operasjon, og helsesjekk og smertestillende behandling blir gitt samme kveld som inngrepet og dagen etter inngrepet. Dyr som viser tydelige tegn på hjertesvikt vil bli avlivet (se scoreskjema), slik at antallet som dør spontant etter det første døgnet reduseres. Vi klassifiserer MI-operasjon som moderat belastende for dyret.

Det er ingen annen mulighet enn å bruke dyrmodell for å få kunnskap om de mekanismer som ønskes undersøkt.

Vi søker om å få bruke 112 sprague dawley hunn-rotter i dette studie.