Forsøksdyr: Commercial scale field study to evaluate the effect of handling stress caused by marking of fish during smoltification


Godkjenningsdato 27.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-03.08.2020

Vi ønsker å følge ulike grupper av Atlantisk laks på gruppenivå gjennom deler av produksjonssyklusen ved å merke fisken ved bruk av anerkjente merkemetoder. Formålet med forsøket er å undersøke hvordan håndteringsstress etter at smolt-stmuli er igangsatt påvirker faktorer som smoltkvalitet, vekst, bivirkninger, lusepåslag og dødelighet. Stressfaktoren i forsøket vil være merking av fisken. De ulike fiskegruppene behandles ellers på måter som ikke nevneverdig avviker fra vanlige betingelser i oppdrettsnæringen, Fisken vil vaksineres med samme kommersielt tilgjengelige vaksine, men få ulike merker (noen mer invasive enn andre).
Det er ikke planlagt noen diagnostiske prosedyrer som avviker vesentlig fra normal praksis under normale produksjonsforhold. De ulike gruppene eksponeres for vanlige (og samme) miljøbetingelser under feltforhold. Fisken vil røktes etter standard betingelser.

Et delmål i forsøket er å avgjøre om Medrio elektronisk datainnsamling er et egnet verktøy å innføre for registrering av data i GCP feltforsøk.

Forventede skadevirkninger på dyrene; Fisken vil merkes ved fjerning av fettfinne eller fjerning av fettfinne og deler av høyre kjevebue. Dette er anerkjente metoder for merking av fisk som er allment akseptable m.h.t. dyrevelferden. Fisken vil ikke utsettes for andre påkjenninger som avviker fra vanlige betingelser under oppdrett av Atlantisk laks i Norge. Forsøkets belastningsgrad betegnes som mild (i.h.t. Forsøksdyrforskriften vedlegg B, Del I andre ledd og del III første ledd punkt 1h) pga. behovet for merking av fisken.

Nytteverdi: Ved utførelse av feltforsøk er det ofte nødvendig å inkludere flere grupper for sammenlikning. For å unngå kar/merd-effekter må gruppene blandes i kar/merd, slik at de utsettes for samme miljøbetingelser. Et slikt forsøksoppsett krever merking av fisken for å indetifisere gruppetilhørlighet. Som oftest utføres denne merkingen ved vaksinasjon, men det er i flere tilfeller ikke praktisk mulig å utføre disse to operasjonene på samme tidspunkt. Det er derfor nødvenig å kartlegge hvordan fisken blir påvirket av å utsettes for merkeprosedyren på et senere tidspunkt, etter at smolt-stimuli er igangsatt. Dette vil også gjelde andre håndteringsprosesser som utføres etter at smoltifiseringen er igangsatt. Ettersom smoltifiseringen er en kritisk prosess, hvor forstyrrelser kan resutere i nedsatt smoltkvalitet, er det essensielt å knytte kunnskap til om håndteringsstress kan være en påvirkende faktor for nedsatt smoltkvalitet.

Hvor mange og hva slags fisk skal brukes: 200.000 laks merkes og fordeles på 2 merder. 100.000 umerkede fisk fordeles på de samme merdene.

3 R's: Replacement: Det er ikke mulig å erstatte merking av fisk for å oppnå formålet med forsøket, ettersom det er betydningen av merking av fisk som skal undersøkes i forsøket. I feltforsøk der en f.eks. skal undersøke eventuelle forskjeller i sikkerhet/effekt av vaksiner må man merke fisk for å kunne gi de ulike gruppene mest mulig like miljøbetingelser ved å holde de i samme merd.
Reduction: 200.000 Atlantisk laks brukes i forsøket for å mest mulig gjenskape kommersielt relevante forhold. Fisken vil benyttes som matfisk etter endt forsøk, Refinement: Alle prosedyrer utføres så skånsomt som mulig, i henhold til vanlige produksjonsbetingelser. Fisken merkes og veies under bedøvelse. Fisk som skal prøvetas avlives med en overdose bedøvelsesmiddel.