Forsøksdyr: CycLus II: Storskala adferdsforsøk med rognkjeks og laks ifbm. FoU konsesjon, Bjørøya Fiskeoppdrett AS (copy)


Godkjenningsdato 04.12.2020

Godkjenningsperiode 10.12.2020-10.12.2022

Som en del av forskningsoppgavene i prosjektet «Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett - biologi, fiskevelferd og effekt som lusespiser i stor skala» skal adferd hos rognkjeks og laks kartlegges i relevant storskala produksjonsmiljø hos kommersiell aktør (Bjørøya Fiskeoppdrett AS). Arbeidspakke 1 og 4 i prosjektet skal dekke denne aktiviteten med Nord universitet som anvarlig FoU institusjon med bidrag fra NTNU, Nofima, Veterinærinstituttet og Akvakompetanse AS. Adferd til rognkjeks i store merder og samspillet med laksen under varierende miljøforhold, er en kunnskapsmessig kritisk variabel for å sikre effektiv avlusing. VI skal også undersøke om miljøberikelsestiltak før utsett i sjø kan bedre lusebeiteeffektivitet hos rognkjeksen. Det er også viktig å kjenne til hvordan ulike miljøvariable som strømstyrke, lys (kunstig og naturlig), temperatur m.m. påvirker samspillet mellom artene. Detaljert kunnskap om adferd hos et representativt utvalg av både rognkjeks og laks vil dokumenteres gjennom å merke fisken med akustiske sendere. I tilllegg vil supplerende utsettsgrupper med og uten miljøberikelse gruppemerkes med enkle fargemerker. Det tenkes anvendt merker med integrert dybdesensor for
detaljerte studier av adferd og interaksjoner mellom laks og rognkjeks, og lyttebøyer blir plassert ut slik at triangulering kan gjennomføres. Et spesialtilpasset akustisk merke med dybdeinformasjon (miniatyrisert utgave av dagens dybdemerke) vil bli utviklet til bruk med liten rognkjeks. Det vil gjennomføres test og kalibrering av merker med akserelasjonssensor for å undersøke om det er mulig å fange opp og dokumentere selve lusesnappingen. Dette vil kunne resultere i en innovativ sender som gir direkte informasjon om beiteaktiviteten til rognkjeks. Nytteverdi knyttes til kunnskap som gir bedre produksjons og utsettstrategier av rognkjeks som igjen kan resultere i bedret helse og velferd hos rognkjeksen, bedre lusefjerning som gir reduksjon eller bortfall av mekaniske avlusninger hos laksen og en samlet sett mer bærekraftig produksjon. Fysisk merking av fisk er pr definisjon moderat belastende for de aktuelle dyrene, men all akkumulert kunnskap om både merkemetodikk og behandling av dyrene ellers vil tas i bruk for å minimere belastning. totalt 180 rognkjeks og 120 laks vil bli merket med akustiske merker, fordelt over to produksjonssykluser med duplikate forsøksbehandlinger i 4 merder. Dette antallet har erfaringsbasert gitt oss god informasjon på individnivå. For oppfølging på gruppenivå vil enkel subkutan fargemerking gi oss informasjon om vekst, dødelighet og lusebeiting på grupper av rognkjeks satt ut på ulike tidspunkt i de samme merdene, maksimalt 20 000 individer vil bli fargemerket. Et robust program for helse og sykdomsovervåking følger all fisk i prosjektet, slik at vurderinger rundt fiskens helse og velferd, samt eventuelle tiltak blir godt begrunnet