Forsøksdyr: Dannelse av tertiære lymphoide strukturer og behandling av lupus nefritt i murin Systemisk lupus erythematosus (SLE).


Godkjenningsdato 02.12.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

Formål: Dette prosjektet har til formål å visualisere dannelsen av lymfoide strukturer i nyrene under utvikling av den autoimmune nyresykdommen lupus nefritt. Vi vil bruke PET/MR/CT på pre-nefrittiske mus for å monitorere/diagnostisere nyreforandringer. Vårt mål er å bruke in vivo imaging for å diagnostisere lupus nefritt på et tidligere stadium hos pasienter med SLE. Vi vil også prøve en ny behandling der vi bruker heparin i kombinasjon med et enzym som degraderer DNA (deoxyribonuclease I) da DNA bundet til strukturer i nyrene er med på å trigge sykdommen. Vi har tidligere gjennomført behandling med heparin der vi observerte en utsettelse av nefritt utviklingen. Ved å behandle med deoxyribonuclease I i tillegg til heparin vil en, basert på in vitro studer, kunne fjerne immunkompleksene bedre og dermed forhindre utviklingen av nefritt.

Skadevirkninger: Prosedyrene er minimalt invasive (begrenset til injeksjoner av ikke-skadelige stoffer). Friske dyr og sykdomsmodeller brukes, men alvorlighetsgraden for de mest berørte dyrene anses som mild til moderat. Det vil være liten eller ingen skadevirkninger da musene blir nøye overvåket og terminert dersom vi observerer stort ubehag.

Forventet nytteverdi: In vivo imaging vil kunne brukes til å påvise og monitorere utvikling av nyrebetennelse. Behandling med Heperin/DNAseI forventes å hindre immunkompleksdannelse og dermed utvikling av lupus nefritt. Ved å bestemme funksjonen til lymfoide strukturer i utvikling av nyrebetennelse, kan vi finne nye bio-markører og mål for behandling.

Antall dyr og art: 120 mus musculus

Replacement: Når det er mulig, vil vi bruke cellekultur, tidligere tilegnet vev og humant materiale i stedet for levende dyr. Reduksjon: Vi har nøye beregnet det minimalt antall dyr som er nødvendig for å oppnå vitenskapelig riktige resultater. Mikroanalyse av blod tatt gjentatte ganger fra samme mus minsker også bruk av antall mus. Vi reduserer også antall dyr ved å slå sammen pilotforsøkene og bruke samme kontrollmus på tvers av forsøksgruppene. Generelt reduserer bruken av molekylære bildeteknikker i dyreforsøk antall dyr som trengs i hvert eksperiment, da det åpner for serieundersøkelse og flere datainnsamlinger av individuelle dyr. Raffinement: Ved bruk av Imiquimod, en toll like reseptor 7 agonist, for å indusere sykdommen på et tidligere stadium i mus som spontant utvikler lupus nefritt, vil vi ha bedre kontroll med dyrenes velferd og tiden musene er i oppstalling reduseres. Billedtaking ved bruk av PET/MRI/CT i dyreforsøk bidrar til raffinement da biologiske prosesser kan oppdages på et tidligere stadium. Dermed vil humane og vitenskapelige endepunkter etableres tidligere sammenlignet med nåværende og tradisjonelle tilnærminger.