Forsøksdyr: Dokumentasjon av effekt ved behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis)


Godkjenningsdato 10.08.2018

Godkjenningsperiode 10.08.2018-12.09.2018

Forsøkets formål er å dokumentere effekten av å endre behandlingsmetode for et registrert topisk legemiddel til behandling av salmonider mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Bruk av forsøksfisk er nødvendig da det er relevant og påkrevd å få vurdert effekten både ved fastsittende og mobile stadier av lakselus. Erstatning/alternativ til in vivo testing er i denne sammenheng derav ikke relevant.

Med utgangspunkt i tidligere safety studie forventes det ingen skadevirkninger på fisken.

Forsøket anses å gi vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi ut fra forventningen om å kunne dokumentere økt effekt av behandling mot lakselus.

Det skal totalt benyttes 320 post-smolt av Atlantisk laks i forsøket. Antall forsøksfisk er begrenset til et minimum ut fra en forutsetning om å oppnå tilstrekkelig datagrunnlag til å sikre forsøkets resultatverdi, og samtidig redusere behovet for nye forsøk.

Det vil bli utført in vitro testing for å kvalitetssikre valg av doser for in vivo forsøk. Forsøket vil bli utført iht. etablerte standard operasjonsprosedyrer for forsøk. Det benyttes sedasjon/bedøvelse med godkjent middel hvor dette er relevant for å redusere belastning og ivareta fiskevelferd.