Forsøksdyr: Effect of n-3 PUFA in modulating the role of glia cells in synaptic plasticity in dementia


Godkjenningsdato 11.09.2018

Godkjenningsperiode 11.09.2018-10.09.2022

Nevroner og synapser har evne til å modifisere sin struktur og funksjon for å tilpasse organismen til hendelser og forandringer I miljøet. Fenomenet kalles synaptisk plastisitet. Denne evnen er antagelig blant de mest fremtredende av hjernens egenskaper. Miljøfaktorer påvirker nevronal plastisitet gjennom hele livet. I aldringsfasen går plastiske forandringer for mange, i retning av tap av nerveceller og synapser, noe som er knyttet til demens. Innenfor dette prosjektet vil vi utforske sammenhengen mellom viktige ernæringsfaktorer og aldringsprosesser i hjernen.
Nærmere bestemt vil vi anvende et ernæringsskjema på en dyremodell (mus) som egner seg til å kartlegge rollen til omega-3- flerumettede fettsyrer i å motvirke nevrodegenerasjon. Vi vil bruke teknikker for bildeopptak av merkede synapser til å undersøke virkningene av omega-3-flerumettede fettsyrer på synaptisk plastisitet og degenerasjon. Plastisitet og degenerasjon vil vurderes ved forandringer i sammensetningen, omsetningen og antallet av eksitatoriske synapser i tillegg til molekylære forandringer. Vi vil bruke molekylære merkingsteknikker på gnagere som enten rikelig med, eller fravær av omega-3-flerumettede fettsyrer. Hjernene vil bli undersøkt ved hjelp av golgi staining og kvantitering av "spine denisity", western blotting samt immuncytokjemi til lys- eller elektronmikroskopi. Vi har i et tidligere prosjekt brukt de samme fortyper som vi planlegger her, og har erfaring med hvordan musene har det. Selv om de aller fleste dyrene er helt uten symptomer på ubehag, vil vi anta at dyrene som ikke får dekket behov for omega-3 fettsyrer i kosten har et lett belastende ubehag. Vi skal til sammen bruke 140 dyr, fordelt i fire forskjellige grupper: 1) Unge, normale, med omega-3-holdig for. 2) Unge, normale, uten omega-3 fettsyrer i foret. 2) Eldre, alzheimer-modell, med omega-3-holdig for. 4) Eldre, alzheimer-modell, uten omega-3 fettsyrer i foret. Innen hver av gruppene skal halvparten undersøkes med lys-mikroskopi og elektronmikroskopi, halvparten med western blot og Golgi-fargning. Antall dyr er bestemt ut fra erfaring med forrige prosjekt, samt et lite tillegg for å ta høyde for at dyr dør eller må tas ut av prosjektet underveis.
Antall dyr begrenses bl.a. også fordi forsøkene er tids- og ressurskrevende. Det er både pga. behovet for reduksjon og gjennomførbarhet iverksatt alle tiltak for å redusere antall dyr i forsøkene.
Dette innebærer blant annet at vi bruker venstre og høyre hemisfære av hjernen til ulike analysemetoder. På denne måten klarer vi å halvere antall forsøksdyr.