Forsøksdyr: Effect of new DNA vaccines on Infectious salmon anaemia virus (ISAV)


Godkjenningsdato 28.10.2020

Godkjenningsperiode 02.11.2020-01.11.2024

1 Formål
The objective of this study is to examine the effect of DNA vaccines on Infectious salmon anaemia virus (ISAV).

When developing good vaccines against the diseases, the effect of these must be evaluated with challenge tests.

2 Skadevirkninger
Some of the fish (control group that does not receive the vaccine) will develop disease and die. This is significantly stressful but humane endpoint will be used to reduce stress on the experimental animals.

3 Forventet nytteverdi
It is of societal value to have vaccines against the common fish diseases available. These must be checked for safety and protection.

4 Antall dyr og art

Totally 780 Atlantic salmon parr. The fish will be smoltified at a later stage in the study.

5 Hvordan etterleve 3R
Good fish welfare is strived in the study as far as possible. Humane endpoints will be used.
The fish will be anesthetised at marking, vaccination and challenge.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

The Norwegian Food Safety Authority must retrospectively assess all severe experiments.

Etterevaluering

Laks ble vaksinert med ulike vaksinekandidater ble smittet med infeksiøst lakseanemivirus. VESO Vikan benyttet en modell med kohabitantsmitte. Her blir forsøksdyrene (kohabitanter) eksponert for vannbåren smitte som er den mest naturlige smitteveien for laks. Smitten skilles ut fra laks som har fått smittestoff direkte injisert i buken. Disse dyrene omtales som «sheddere».

Dødeligheten i ikke vaksinert gruppe (kontrollgruppe) var over 60%. Testen oppfylte dermed kriteriet for en vellykket test. Mattilsynet har ikke opplysninger om andelen dyr som overlevde i de vaksinerte gruppene. I forsøket ble det benyttet totalt 783 dyr. Av disse var det 452 laks som døde og ble klassifisert som betydelig belastet. Resterende 147 fisk overlevde sykdommen fram til forsøket ble avsluttet og ble vurdert å være utsatt for moderat belastning.

Det ble tatt blodprøver for antistoffmålinger samt vevsprøver for å undersøke mengden av virus i ulike vev. Antistoff-målinger for vurdering av laksens immunitet etter vaksinering, gjøres parallelt med en rekke smittetester for å se sammenheng mellom beskyttelse i smittetest og antistoff-responsen etter vaksinasjon. Dette blir gjort for å utvikle metoder som basere seg på å måle antistoffer (serologi) i stedet for å teste vaksineeffekten på levende dyr.

Oppdragsgiver vurderer effekt og nytte av forsøket. Mattilsynet har ikke tilgang til disse vurderingene fordi resultatene er foreløpig unntatt offentlighet. Det er derfor ikke mulig for oss å vurdere nytten av forsøket. Vi forventer imidlertid at forsøket bidrar til utvikling av effektive vaksiner mot ILA. Videre forventer vi at forsøket skaper framdrift når det gjelder å utvikle serologiske metoder som kan erstatte bruk av levende dyr i forbindelse med utvikling og omsetning av vaksiner til laks.