Forsøksdyr: Effekt av lakselus på forsøksgrupper av klekkeriprodusert smolt i Vosso og andre utvalgte Vestlandsvassdrag (copy)


Godkjenningsdato 22.02.2018

Godkjenningsperiode 22.02.2018-01.08.2019

PIT-merking av klekkeriprodusert laksesmolt har som hovedformål å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt og estimere sjøoverlevelse. En utfordring for oppdrettsnæringen er lakselus med negative effekter på vill laksesmolt. Imidlertid er det vanskelig å måle hvordan villfisk påvirkes av lakselus siden påvirkningen fra parasitten kan ende med dødelig utfall for verten. Utsettinger av PIT-merket laksesmolt, med og uten beskyttelsen mot lakselus, vil være et viktig virkemiddel for å evaluere tiltak som oppdrettsnæringen har iverksatt for å kontrollere lakselusproblemet. Tidligere studier viser at lakselus kan redusere sjøoverlevelse til laks. Det er derimot blitt påpekt at det trenges flere parallelle studier med høyere oppløsning for å kunne gi god nok dokumentasjon til å følge opp stortingsmeldingen om vekst i oppdrettsnæringen (St. 16 – 2014-2015). Det er også blitt påpekt at kontroll studier i områder uten oppdrett bør gjennomføres og replikeres. Dette vil vi følge opp ved å bruke teknologi som kan øke gjenfangstraten (PIT-merke) og gjennomføre forsøk i viktige områder på Vestlandet. Det vil bli merket til sammen 142.000 laksesmolt fordelt på 9 ulike vassdrag over to år. PIT-merkene er elektroniske merker som injiseres i buken på fisken. Prosedyren foregår under anestesi og klassifiseres som lett belastende. PIT-merket fisk som vandrer tilbake til elven for å gyte etter 1-3 år i havet blir registrert ved hjelp av antenner på elvebunnen. Denne registreringen gjøres uten at fisken merker det, og uten at det er nødvendig å håndtere eller avlive fisken. PIT-merking er derfor en metode som det er ønskelig å fase inn på bekostning av tidligere CWT merker hvor fisken må avlives for at merket skal leses.