Forsøksdyr: Effekt av lakselus på postsmolt sjøørret i et system med naturlig lavt smittepress, Del 3, individuell tilnærming


Godkjenningsdato 31.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-15.11.2018

Lakseoppdrett har trolig medført en økt smitte av lakselus på vill laksefisk. Forvaltningen trenger mer kunnskap om effekten av lakselus på vill laksefisk. Dette gjøres blant annet i merkestudier hvor halvparten av individene beskyttes med lusemidler. På grunn av begrenset varighet i beskyttelsen er dette ikke like godt egnet for studier av sjøørret som bruker lengre tid langs kysten. Alternativer er merkeforsøk på sjøørret i systemer med naturlig lite lakselus, for deretter å kunstig infestere omtrent halvparten av individene med lakselus. Forsøk i 2016 og 2017 i Sandnesfjorden på Sørlandet gav lovende resultater. Vi ønsker nå å videreføre dette til et nordlig fjordsystem samtidig med at oppløsningen økes betydelig ved å gå fra gruppestudie til individuell studie. Feltforsøket vil gjennomføres i Balsfjord i Troms hvor tidligere undersøkelser har vist lite lakselus på vill laksefisk. Vi ønsker å fange sjøørret og sjørøye smolt/postsmolt (<80 g) levende i elveutløp eller fjord og merke totalt 250 av disse med akustiske sendere slik at fisken kan følges horisontalt og vertikalt i tiden etterpå v.h.a. utplasserte hydrofoner i fjordsystemet. Av sjøørret vil 75 individer bli gitt en moderat infestasjon med lakseluskopepoditter (0,2/g) og 75 individer vil bli gitt en høy infestasjon av lakseluskopepoditter (0,4/g). De 50 siste sjøørret vil ikke bli gitt lakselus (kontroll). I tillegg ønsker vi å merke 50 sjørøye. Disse vil heller ikke bli gitt lakselus i 2018, men vi vil studere adferd i fjorden sammenlignet med de 50 sjøørreter uten tilført lakselus. Smitten foretas etter etablerte protokoller for laboratorieforsøk. Etter merking, smitte og tilstrekkelig restitusjon i ventemerd i inntil 72 timer vil fisken settes tilbake i fjorden etter en individuell lusetelling for å fastslå infestasjonsgrad av lakselus. I dette studiet forventer vi å bedre kunne kvantifisere effekter av lakselus hos sjøørret på individnivå, noe som tidligere ikke er blitt gjennomført. Vi vil kunne påvise eventuell prematurtilbakevandring til ferskvann, predasjon og annen dødelighet innenfor studieområdet. Undersøkelsene vil være et svært viktig bidrag til kunnskapen om effekten av lakselus på sjøørret og øke det vitenskapelige beslutningsgrunnlaget i forvaltning av norsk havbruksnæring og ville bestander av laksefisk.