Forsøksdyr: Effekt av pumping med nyutviklet pumpe for effektiv og skånsom flytting av laks


Godkjenningsdato 02.09.2020

Godkjenningsperiode 02.09.2020-31.12.2020

En ny pumpe for effektiv og skånsom flytting av laks under driftsoperasjoner er under utvikling. Formålet med forsøket er å undersøke og dokumentere effekt av pumpen i forhold til fiskevelferd under pumpeprosessen.
Under forsøket vil pumpen bli testet ved at fisk pumpes fra merd og tilbake til merd. Fisken vil bli behandlet så skånsomt som mulig under forøket og det forventes ikke at fisken skal skal belastes vesentlig mer enn det som er normalt ved driftsoperasjoner som flytting og håndtering ved f.eks ved lusetellinger. Et lite antall laks vil bedøves for inspeksjon med hensyn på mekaniske skader og det vil bli tatt blodprøver for analyse av blodparametere som påvirkes av stress.
Nytteverdien er stor i forhold til å utvikle effektive og skånsomme pumpesystemer for flytting av lask under driftsoperasjoner. Pumpen er i første omgang tiltenkt flytting av laks fra ventemerd til slakteri og skal bidra til minimalt stress for laksen og økt kvalitet på sluttproduktet, men vil også kunne brukes ved andre operasjoner hvor fisk må flyttes eller transporteres.
Totalt under forsøket vil det vil tas blodprøver av inntil 100 individer av Atlantisk laks (Salmo salar), tilfeldig utvalgte laks til sammen fra eksperimentelle og kontrollgrupper.
Etterlevelse av 3R: Siden det er velferd for hele fisken under pumpeprosessen som skal undersøkes er det nødvendig å utføre forsøket med levende laks av relevant størrelse. Pumpen vil imidlertid være testet ved bruk av dummyfisk for å sikre at den fungerer som den skal, før den vil bli testet ut på levende fisk. All håndtering, inspeksjon og prøvetaking av fisk vil bli utført så raskt og skånsomt som mulig. Samme fiskepopulasjon vil kun bli utsatt for en pumping og prøvetakingsoperasjon. Antall fisk blir holdt til et minimum samtidig som resultatenes statistiske robusthet ivaretas.