Forsøksdyr: Effekt av stress på metabolsk omsetning av Astaxanthin i Atlantisk laks


Godkjenningsdato 03.05.2018

Godkjenningsperiode 03.05.2018-19.11.2018

Formålet ved forsøket er å undersøke effekten av stress på omsetning av astaxanthin i Atlantisk laks. Farge i fielt er et svært viktif kvaliteteskriterium for laksefisk. Men det er di siste årenevært økende problemer med å oppnå tilstrekkelig farge i fileten til norsk oppdrettslaks. Økning av astaxanthin-konsentrasjonen i fôret har ikke løst problemet. Samtidig har håndteringsstress som følge av lusebehandling økt i norsk oppdrett, og dette kan ha betydning for utnyttelse av astaxanthin som er en kraftig antioksidant. Det har vært observert en dropp i muskelnivå av pigment etter avlusinger i kommersielt oppdrett. Hypotesen som vi ønsker å teste er om stress påvirker oksidativ nedbrytning av astaxanthin. betinget.
Denne hypotesen vil vi teste i et kontrollert forsøk i kar (5 ukers varighet) hvor Atlantisk laks (300-600 g, 200 stk) påføres stress ved å håve den ut av karet og tilbake igjen. Halvparten av fisken vil påføres kontrollert stressbelastning ved at del håves ut av karene en gang per uke i 4 påfølgende uker. I løpet av forsøksperioden vil det jevnlig bli tatt ut fisk for analyse. Fisken fastes i forsøksperioden fordi fôring påvirker omsetning av astaxanthin, og stresset og ustresset fisk vil ha ulikt fôrinntak. Når fisken fastes vil vi kunne skille effektene av stress fra effekten av lavere fôrinntak.