Forsøksdyr: Effekt av tilsetning av organiske eller uorganiske spormineraler i fôr på skinnhelse og påslag av lakselus, Lepeophtheirus salmonis L. hos Atlantisk laks


Godkjenningsdato 14.10.2020

Godkjenningsperiode 15.10.2020-01.04.2001

1 Formål
Lakselus utgjør i dag en av de største utfordringene for oppdrett av Atlantisk laks, Salmo salar L. Forekomsten av lakselus og økt smittepress i norsk oppdrett fører til en betydelig reduksjon i fiskens
helsetilstand. I dag er en rekke avlusningsmidler/-metoder i bruk, men det er fortsatt en stor utfordring med nedsatt følsomhet mot eksisterende legemidler, og mekanisk behandling som kan være belastende for fisken benyttes derfor hyppig. Det er ønskelig å gå over til å benytte mer forebyggende metoder som vil kunne redusere lusebelastning ved å styrke fiskens eget immunsystem og helse gjennom fôret. Hovedmålet med forsøket er å sammenligne effekten av organisk og uorganisk spormineraltilsetning i fôr på skinnhelse og påslag av lakselus hos Atlantisk laks. Samtidig skal man undersøke lokale reaksjoner i skinn som følge av påslag av lakselus, og om spormineraltilsetningen i fôret kan redusere mengden lus på fisken.

2 Skadevirkninger
Forsøket gjennomføres i merdanlegg med naturlig belastning av lus anses som moderat. Fisk med beiteskade fra lus vil bli avlivet. Det samme gjelder dersom fisken viser tegn på mistrivsel i form av apati og sturing, mørkfarging, svimeradferd og tap av likevekt. Fôret i seg selv vil ikke kunne påvirke fiskens helse og velferd.

3 Forventet nytteverdi
Resultatene fra forsøket vil kunne bidra til bedret fiskehelse gjennom økt skinnhelse og redusert påslag av lakselus, samt gi informasjon om spormineraltilsetningers effekt på selve lakselusen.

4 Antall dyr og art
Forsøk skal gjennomføres i 14 småbur (5x5x12m merd) med 100 fisk per enhet for å kunne unngå hierarki innad i hvert bur som kan skje ved en lavere tetthet. Antallet er bedømt ut fra et velferdsperspektiv for å opprettholde likt fôrinntak og vekst innenfor samme gruppe.

5 Hvordan etterleve 3R
Merdforsøk er virkelighetsorientering om hvordan effekten av dette fôret kan ha under naturlige betingelser i sjø med den belastningen det påfører dyret gjennom miljøet (f.eks. temperatur), lus og sykdommer. Det er nødvendig å utføre slike forsøk for å verifisere eventuelle funn i karforsøk. Forsøket er minimert ut fra test ved bruk av duplikate enheter som kan tillates i design der en tilsetter økende mengder av en ingrediens i en regresjonsanalyse.