Forsøksdyr: Effekt av vaksine X


Godkjenningsdato 07.04.2020

Godkjenningsperiode 20.04.2020-15.03.2022

Formål:
Formålet med forsøket er å dokumentere effekt av en multivalent vaksine mot ulike sykdommer hos Atlantisk laks.
Effektforsøket skal gjøres for å få data for beskyttelse av vaksinene mot ulike sykdommer. Informasjon om vaksines effekt og hvordan kvalitetskontroll av produksjon av nødvendig for å søke om markedsføringstillatelse. Det er utviklet et ny formulering av vaksinen som gjør at dette må dokumenteres for å tilfredsstille krav om videre kvalitetskontroll av legemiddelet.

Skadevirkninger:
Sikkerhet for vaksinen er testet i tidligere forsøk. Fisken merkes med kjeve/finneklipping og vaksinen injiseres intraperitonealt. 6 uker etter vaksinering smittes fisken med agens x ved ip-smitte eller badsmitte. Deretter observeres mortalitet og morbiditet på fisken.
En andel av fisken (kontrollgruppene) forventes å bli syke/dø. Dette gjør at forsøket vurderes som betydelig belastende.

Forventet nytteverdi:
Vaksiner mot sykdommer er av samfunnsmessig nytteverdi og vil beskytte et stort antall individer mot sykdom i lakseproduksjonen.

Antall dyr og art:
Totalt antall dyr: 690 atlantisk laks

3R:
Antall dyr er beregnet utfra gjeldende monografier i den Europeiske Pharmacope. Det finnes ingen andre metoder for å dokumentere effekt av fiskevaksiner.
God fiskevelferd tilstrebes i forsøket så langt det lar seg gjøre. Miljøforhold, fôring og røkt tilpasses arten. Humane endepunkter anvendes ved at fisk som ikke klarer å opprettholde likevekt tas ut av forsøket. I badsmitte er det forventet sår, men det er fastsatte kriterier for når fisken skal tas ut av forsøket.
God fiskevelferd tilstrebes i forsøket så langt det lar seg gjøre. Humane endepunkter anvendes.