Forsøksdyr: Effekter av smoltprotokoll og endokrinologiske faktorer på hjertehelse hos laks


Godkjenningsdato 26.11.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2021-31.08.2023

1 Formål
Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om en langsom, mer naturlig smoltutvikling gir en mer adaptiv re-modellering av laksehjertet som gjør at fisken bedre håndterer overgang til sjø og får bedre hjertehelse senere i livet. Prosjektet ønsker videre å bestemme om endokrinologiske faktorer medvirker til adaptiv eller maladaptiv remodellering av hjertet,

2 Skadevirkninger
Ingen skadevirkninger utover det som observeres i normal produksjon av laks er forventet av behandlinger per se; i kommersielt lakseoppdrett er det mange strategier, hvor produksjonstiden av smolt varierer stort. For fisk som skal implanteres med loggere som måler hjerterate vil det forventes en periode (4 dager-2 uker) med restituering som omfatter nedsatt appetitt og vekst.

3 Forventet nytteverdi
Hjertesykdom og dødelighet hos voksen, slaktemoden fisk innebærer dårlig dyrevelferd og et stort inntektstap for en produksjonsbedrift i akvakultur. Vi forventer å kunne demonstrere at en mer langsom tilvekst i settefiskfasen resulterer i færre patologiske tilstander i hjertet hos voksen fisk, og forbedret overlevelse under produksjon i sjø. I og med at molekylærbiologiske indikatorer på patologisk versus adaptiv utvikling av fiskehjertet også tas i bruk, forbedres muligheten for å på et tidlig tidspunkt fange opp effekten av ulike tiltak. Tiltaket som er foreslått her fremstår som det som mest sannsynlig kan raskt implementeres i produksjon.

4 Antall dyr og art
Atlantisk laks blir benyttet i alle forsøk.
For in vitro forsøk benyttes 40 dyr.
I eksperimentell produksjon av to forskjellige smoltgrupper, brukes et stort antall dyr. Til sammen forventes bruk av 9000 atlantiske laks til dette formålet. Det er dog et relativt lavt antall dyr som kommer til å utsettes for invasiv kirurgi (n=30) eller respirometri (n=32), svømmetunnell (n=90) og ultralyd (n=60 for Lsmolt og Ksmolt og n=30 for vill laksesmolt) for monitorering av hjertefunksjon. Max ytterligere 96 fisk vil benyttes til ex vivo behandling med ett eller flere smolthormoner.

5 Hvordan etterleve 3R
Erstatning: Vi vil studere effekten av smoltproduksjonsprotokoll på hjertehelse hos laks og må således bruke levende dyr. For å undersøke effekter av smolthormoner på hjertet, vil vi dog gjøre terminale forsøk der hjertet dissekeres ut og effekter studeres in vitro eller ex vivo. Reduksjon: Antallet fisk som brukes i den eksperimentelle smoltproduksjonen er relativt høyt for å etterleve autentisk produksjon i norsk lakseoppdrett. Fisken skal følges gjennom hele produksjonssyklus, inkludert utsett i sjø. I sjø bør de gå med en tetthet som er relevant for næringen. Forsøksmerdene de skal settes ut i dog betraktelig mindre enn merder som brukes i oppdrett. Således benyttes lavere antall fisk nødvendig for å oppnå autentiske oppdrettsforhold. Smoltgruppene produseres med konvensjonelle metoder for smoltproduksjon og det forventes på ingen måte at produksjonen er noen belastning for dyrene. For overvåking av hjertefunksjon vil det benyttes et lavere antall dyr (n=15/gruppe/analyse). Antallet er basert på poweranalyse. Antall dyr som benyttes for å bestemme effekter av smolthormoner på laksehjertet reduseres også ved å gjøre in vitro forsøk der et langt lavere antall dyr er nødvendig (n=30) sammenliknet med in vivo-forøk.
Hold og stell av fisken er i henhold til standardiserte rutiner ved havforkningsinstituttet.