Forsøksdyr: Effekter av ulik eksponering med et bademiddel (organisk væske) på laks


Godkjenningsdato 27.04.2020

Godkjenningsperiode 27.04.2020-31.01.2021

Lakselus, Lepeophtheirus salmonis, er en marin ektoparasitt på salmonider. I dag utgjør infeksjoner med lakselus et stort helseproblem for oppdrettet laks innen norsk havbruk, men også for villfisk langs hele Norges kyst. Det er fortsatt et økende behov av forskning for å utvikle nye behandlingsmetoder til oppdrettsfisk, både som vaksiner, forebyggende og behandlende medisinfôr og nye bademidler.

1 Formål
Målet med prosjektet er å teste ut ulike konsentrasjoner av en organisk væske på laks, for å evaluere helse og velferds-parametre på smolt etter eksponering.

2 Skadevirkninger
Det blir trolig opp mot moderat belastning på fisk i disse forsøkene, og da for den fisken som eksponeres mest (høyest kons./lengst).

3 Forventet nytteverdi
Resultatene forventes å kunne bidra i utviklingen (og lanseringen) av et nytt bademiddel i lusebekjempelsen. Bademidler er hensiktsmessig i de tilfellene der det for eksempel er nødvendig med rask behandling av en merd (et beredskapstiltak), også for å unngå/hindre smitte mellom merder i samme anlegg og samme området.

4 Antall dyr og art
Det skal benyttes maksimalt 320 Atlantisk laks (Salmo salar) i hele forsøksperioden (forsøksfisk og kontrollfisk).

5 Hvordan etterleve 3R
Det er ikke noe alternativ metode uten bruk av dyr som kan dekke formålet med denne studien.
Power analyse er utført for å redusere antall dyr brukt i forsøkene til et minimum.Tilgjengelig litteratur og tidligere lignende forsøk har vist antall fisk som er nødvendig for statistisk styrke. Forsøken skal ikke fortsette hvis eksponeringstiden eller konsentrasjonen vises å være for høy. Da stoppes forsøket umiddelbart, og vi endrer betingelsene.
Gjennom hele eksponeringsperioden (umiddelbart etter og underveis under hele eksponeringen) og gjennom hele forsøksperioden (daglig) følges fisken opp på karnivå. Fisk som viser redusert apetitt, unormal adferd (hyperaktivitet/endring i normal adferd) eller svimer i karet tas umiddelbart ut og avlives med overdose Benzoak. Vannmiljøet (oksygen, flow osv.) registreres fortløpende og vil til enhver tid holdes på et nivå som er optimalt for laksefisk.