Forsøksdyr: Efficacy of compounds against Salmon lice on Atlantic salmon


Godkjenningsdato 24.08.2018

Godkjenningsperiode 15.10.2018-18.12.2018

Forsøkets formål er å teste effekten av ulike midler mot lakselus (Lepeophtheiris salmonis) på Atlantisk laks. Det forventes ikke vesentlige skadevirkninger på fisk som følge av forsøket, kun moderat belastning som følge av lusesmitte og behandling. Vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi anses potensielt høy både ut fra dyrevelferdsmessige, miljømessige og økonomiske forhold. Forsøket innebærer bruk av 370 post-smolt av Atlantisk laks. Det foreligger for denne type forsøk ingen alternativ til bruk av levende fisk. Antall fisk er begrenset til det antall som vurderes tilstrekkelig for å gi sikre vitenskapelig relevans og reproduserbare resultat. Innledningsvis gjennomføres en toleransetest for å kvalitetssikre at middel/dose planlagt brukt i effektvurderings-delen av forsøket ikke gir noen skadevirkninger på fisk. Forsøksprotokollen angir i tillegg at individer umiddelbart skal tas ut av forsøket dersom det påvises alvorlig belastning eller skadevirkninger på forsøksfisk. All avlivning av fisk vil skje forskriftsmessig. Det benyttes sedasjon og bedøvelse i forbindelse med all håndtering av fisk. Alt hold og håndtering av fisk, inkludert smitte med lakselus og dertil behandling, følger standardiserte prosedyrer og utføres av erfarent og kompetent forsøkspersonell. Fiskens vannmiljø optimaliseres og kontrolleres under hele forsøket. Fisken overvåkes kontinuerlig under og etter håndtering, og ellers minimum to ganger daglig under hele forsøket.