Forsøksdyr: Efficacy of DNA- and oil-adjuvanted vaccines against HSMI.


Godkjenningsdato 18.11.2018

Godkjenningsperiode 18.11.2018-28.02.2019

Hjerte - og skjelettmuskelbetennelse er en alvorlig og smittsom sykdom hos oppdrettslaks som nærmest er allestedsnærværende i norske oppdrettsanlegg og har i tillegg høy prevalens i undersøkt villaks.
Sykdommen er dessuten påvist i Chilensk laks. I 2010 ble HSMB koblet til Piscine reovirus (PRV).
DNA-vaksiner er utviklet for flere virussykdommer hos laks som IHN og PD og har vist seg å gi meget god beskyttelse mot disse sykdommer sammenlignet med konvensjonelle inaktiverte vaksiner.
Forsøkssammendrag:
I dette forsøket skal nye DNA prototypevaksiner testes og sammenlignes med oljebaserte mhp mulig beskyttelse mot hjerte - og skjelettmuskelbetennelse i en sjøvannssmitte med HSMB-virus. Effekt måles i utviklingsgrad av patologi i målorganer. Det forventes ikke klinisk sykdom, endret adferd eller dødelighet i forsøket, men fisken får histopatologiske endringer og det vurderes derfor som lett belastende.
Vaksiner mot HSMB er av samfunnsmessig nytteverdi.
Antall dyr: 268 Atlantisk lakseparr som smoltifiserer før smitte
3R:Det finnes ingen dokumentert modell uten bruk av levende fisk for å dokumentere effekt av vaksiner mot denne sykdommen. Antall dyr er begrunnet statistisk og tilpasset det antall prøveuttak som er nødvendig for å følge utvikling av sykdomsforandringer i målorgan.
Fisk holdes under optimale forsøksbetingelse og dersom det skulle oppstå sykdom eller skader vil fisken bli tatt ut av forsøket.