Forsøksdyr: Etablering av laks på nyåpnå elvestrekning


Godkjenningsdato 15.09.2020

Godkjenningsperiode 21.09.2020-15.10.2021

1 Formål
Som eit forvaltningstiltak skal det flyttast villaks forbi dei nye fisketrappene i Skjoma for å sikre etablering av villaksbestand ovanfor trappene. Målet med dette forsøket er å merke laksen som blir flytta med PIT-merke, for sikker individuell identifisering i forbindelse med flytteprosessen..

2 Skadevirkninger
Ingen eller svært små

3 Forventet nytteverdi
Svært høg for villlaksbestanden i Skjoma, fordi det vil gi betre rektuttering av villaks.

4 Antall dyr og art
24 villlaks Salmo salar

5 Hvordan etterleve 3R
Replacement - andre alternativ til individuell merking, som f.eks. carlinmerker, bli vurdert som meir belastande for fisken. PIT-merking (chip-merking) er svært skånsom, og er veletablert som beste merkemetode også for kjæledyr.
Reduction - Visuell kontroll (snorkling) av aktuell elvestrekning før tiltaket. Skulle det vere meir enn to holaks på strekninga, vil vi redusere behovet for flytting tilsvarande.
Refinement - det blir tatt genetisk prøve (skjellprøve) for å sikre at det ikkje blir flytta laks med oppdrettsgener. Fisken blir fanga med lys og håv i mørket, ein metode som er særs skånsom og gir minimalt med stress for fisken fram til måling, merking og veging. Vi brukar anestesi og analgesi for å redusere stress og smerte ved lengdemåling, veging, skjellprøvetaking og PIT-merking. Fisken blir kontinuerleg overvaka under merkeprosess og fram til etter oppvåkning, og deretter hyppig overvakafram til den blir satt tulbake i elva.