Forsøksdyr: Evaluering av akustiske akselerasjonsmerker til studier av gyteaktivitet hos torsk


Godkjenningsdato 06.03.2020

Godkjenningsperiode 06.03.2020-06.05.2020

1 Formål
Å kartlegge signaler fra akustiske aksustiske akselerasjonsmerker som avslører gyteaktivitet hos torsk.Disse relativt nyutviklede fiskemerkene sender ut et lydsignal som gir fiskens ID, dypet den oppholder seg på samt et mål for aktivitetsnivå (aksellerasjon). Denne informasjonen kan potensielt brukes til å gjenkjenne gyteadferd, der hannfisken forsvarer territorier nær bunn, og der parer som gyter brått forlater bunn og svømmer vertikalt oppover i vannsøylen.

2 Skadevirkninger
Merkene vil opereres inn i buken på bedøvet fisk, noe vi anser for å være moderat belastende (se også godkjent søknad 13010 og 15882 for tilsvarende vurdering fra Mattilsynet).

3 Forventet nytteverdi
Vi forventer at resultatene fra denne studien vil gjøre oss i stand til å identifisere hvor og når torsken gyter i sitt naturlige miljø, noe som har stor nytteverdi både for grunnleggende forskning og sett fra et forvaltningsperspektiv.

4 Antall dyr og art
Totalt 30 voksne torsk (Gadus morhua)

5 Hvordan etterleve 3R
Det er nødvendig å benytte levende dyr siden formålet med studien er å identifisere fiskens gyteadferd. Vi minimaliserer antall dyr ved å benytte avanserte lydmerker som registrerer aktivitetsnivået til hvert enkelt individ (akselerasjonsmerker). Vår forskningsgruppe har opparbeidet 15 års erfaring med akustisk merking av fisk. Vi er primært interessert i å forstå fiskens naturlige adferd og gjør derfor alt vi kan for å optimalisere dyrevelferden. For eksempel vil fisken fanges på grunt vann med skånsom redskap (ruser) i umiddelbar nærhet til vår forskningsstasjon, slik at belastning ved fangst og transport blir minimal.