Forsøksdyr: Evaluering av immunresponser indusert av kombinasjonsterapi med Vaccibody DNA vaksine og sjekkpunkt/cytokin behandling


Godkjenningsdato 12.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

1. Forsøkets formål
Nykode Therapeutics ASA (Nykode) er et norsk bioteknologiselskap som har utviklet en unik vaksineteknologi som kan brukes til behandling av kreft. For å oppnå god effekt av immunterapi er man avhengig av at kreftcellene blir oppdaget av immunsystemet og at det induseres tilstrekkelig ekspansjon av immunceller som gjenkjenner kreftcellene, og at kreftcellene ikke greier å kamuflere seg for immunsystemet. Flere studier har vist at det kan være effektivt å kombinere forskjellige, komplementære behandlingsstrategier for å oppnå en tilfredsstillende immunrespons mot kreften. Det er sannsynlig at ulike pasienter trenger ulike kombinasjonsstrategier og det er derfor av stor interesse å identifisere flere typer kombinasjoner som kan gi økt behandlingseffekt. Nykode har to pågående kliniske studier, VB N-01 og VB C-02, hvor pasientene blir behandlet med en DNA-vaksine som koder for hhv. neoantigener eller HPV-antigener. I en arm av VB N-01 vil pasienter med hode- og halskreft bli behandlet med Nykode sin vaksine VB10.NEO i kombinasjon med Nektar Therapeutics sin PEGylerte IL-2, Bempegaldesleukin (NKTR-214). I VB C-02 vil Nykode i samarbeid med Roche behandle pasienter med livmorhalskreft med en kombinasjon av vaksinen VB10.16 og atezolizumab (Tecentriq®). Hensikten med prosjektet det søkes om er å undersøke om andre immunterapier (sjekkpunkthemmere [CPI] og/eller kostimulatorer) enn de som allerede testes i de to nevnte kliniske studiene kan gi økt immunrespons i mus sammenlignet med DNA-vaksinen alene.

2. Skadevirkninger
Forsøkene klassifiseres som lett belastende. Musene vil bli bedøvet med sevofluran under vaksinering og elektroporering, men vil oppleve noe smerte/ubehag i det elektroporerte området etter oppvåkning fra anestesi. Musene vil oppleve stress og forbigående smerte/ubehag ved injeksjon av sjekkpunkthemmer eller immunstimulator, samt ved evt. blodprøvetaking.

3. Forventet nytteverdi
Målet med forsøkene er å identifisere immunterapier som kan øke den VB10-induserte antigenspesifikke immunresponsen in vivo. Resultatene fra denne studien forventes å danne grunnlaget for utarbeidelse av søknader for kliniske studier i menneske.

4. Antall dyr og dyreart
I dette forsøket vil det bli brukt 688 mus. In vivo-eksperimenter er det eneste tilgjengelige alternativet for å teste evnen vaksiner har til å indusere immunresponser. For å kunne observere signifikante forskjeller mellom gruppene er det etter vår erfaring med denne typen forsøk, samt basert på andre publiserte studier med de aktuelle dyremodellene, hensiktsmessig med det antallet dyr vi beskriver her.

5. Hvordan etterleve 3R
Immunsystemet er komplekst og det finnes per i dag ingen alternativer til dyreforsøk for å studere effekten av DNA-vaksiner alene eller i kombinasjon med annen immunterapi. Basert på resultater fra tidligere studier har vi etablert en bioinformatisk plattform for utvelgelse av immunogene epitoper. Vi gjør en screening av antigener in silico før vi vaksinerer musene, slik at in vivo-forsøk med andre vaksinekandidater enn den forventet beste unngås. Vi har valgt immunologiske sjekkpunkthemmere og kostimulatorer som er av klinisk interesse for kombinasjon med kreftvaksinen vår. For å redusere antallet dyr ytterligere vil vi benytte så få dyr per behandlingsgruppe som nødvendig for å kunne tolke resultatene på en god måte. Dyrene i dette forsøket vil være under anestesi ved behandling og vi forventer ikke bivirkninger fra behandlingen.