Forsøksdyr: Evaluering og optimalisering av trengingsskalaen


Godkjenningsdato 03.07.2020

Godkjenningsperiode 03.07.2020-28.02.2022

I løpet av en normal produksjon i sjø trenges oppdrettslaks en rekke ganger, f.eks. i forbindelse med avlusing. For å vurdere intensiteten i trengingen og hvordan den påvirker velferden til fiskene benyttes en trengningskala basert på overflateobservasjoner av fiskenes atferd. Denne skalaen er imidlertid ikke dokumentert, og det er også sannsynlig at undervannsobservasjoner er bedre egnet for en slik skala. Formålet med dette studiet er å evaluere denne skalaen, forbedre den og utvikle en undervannsskala for trenging av laks under ulike miljøforhold og for ulike fiskestørrelser og fisketettheter. Vi vil også undersøke hvordan trengningene påvirker stressnivå, velferden og helsen til fiskene. Dette vil kunne bidra til mer velferdsvennlige trengningsprosedyrer i næringen og at forvaltningen kan gi mer sikre grenser for hva som regnes som akseptabel trenging.

I dette studiet skal vi følge 55 000 atlantisk laks fordelt i ni merder under en standard produksjon fra utsett til slakt, hvor laksen i tre av merdene vil bli trengt til nivå 2 i skalaene, tre merder til nivå 3 og tre merder til nivå 4. Trengingene vil bli utført i begynnelsen av oktober 2020 (typiske høye temperaturer med lavt oksygenavvikling), januar 2021 (vinteravlusing), april 2021 (i forbindelse med koordinert våravlusing) og på stor fisk i august 2021 (typisk tidspunkt for sensommer avlusing).

Pga. vedvarende høye lusetall måtte laksen slaktes juni 2021. Som erstatning skal tre andre merder med til sammen ca. 9 000 fisk benyttes for august-trengingen og følges videre gjennom produksjonen med utvidet velferdsovervåking.
Utenom de planlagte trengningsoperasjonene vil fiskene røktes som normal oppdrettsfisk, men ved hver lusetelling vil en i tillegg til å telle lus registrere velferden til fiskene ved hjelp av et standardisert skåringsskjema. Som ledd i utvikling av nye velferdsindikatorer for oppdrettslaks vil disse målingene bli supplementert med skåringer basert på undervannsbilder og bildeanalyse. I tre av merdene vil det være 200 individer med PIT-merker (gjelder ikke erstatningsfisken). Målet er å følge disse individenes utvikling i velferd gjennom produksjonen.

Mengde dyr i hver merd er valgt ut fra at det skal være tilnærmede kommersielle tettheter i forsøksmerdene. For å kunne sammenligne gruppene statistisk er det tre merder i hver gruppe. Trengningsprosedyrene vil bli avbrutt idet fiskene ikke lenger svømmer fritt over noten og forventes ikke å påføre fiskene vesentlig skade.