Forsøksdyr: Familietester av laks for å se på genetisk motstand mot lakselus og amøbegjellesykdom (AGD)


Godkjenningsdato 24.08.2018

Godkjenningsperiode 01.09.2018-20.02.2019

Formålet med forsøket er å undersøke om noen laksefamilier er mer motstandsdyktige mot lakselus og amøbegjellesykdom enn andre familier. Dette gjøres ved å undersøke om det foreligger forskjeller mellom 300 ulike laksestammer når det gjelder motstandskraft mot smitte mot lakselus og amøber. For å undersøke dette skal det gjennomføres to smitteforsøk, ett med lakselus (3900 fisk), og ett påfølgende med amøber (gjenbruk av 2400 fisk) på fisken som allerede har gjennomgått en lusesmitte. Slik reduserer en andelen dyr som skal benyttes i forsøkene. Dyrevelferd hos forsøksfiskene sikres gjennom at lus telles før de når adult stadium på fisken, og at gjellescore vurderes på et tidlig stadium slik at en unngår at alvorlig gjellesykdom utvikles.

Nytteverdien av forsøket vil være å kunne bruke avl som et verktøy mot lakselus og amøbegjellesykdom i norsk oppdrettsnæring. En genetisk robust fisk kan være en stor fordel i kampen mot lakselus og amøbegjellesykdom Dersom man finner ut at visse laksestammer er mer motstandsdyktige mot disse sykdommene enn andre vil dette kunne medføre en betydelig bedre fiskehelse i norsk fiskeoppdrett.

Fisk med større\alvorlige skader vil bli avlivet (overdose bedøvelse). Det samme gjelder dersom fisken viser tegn på mistrivsel i form av apati, mørkfarking og tap av likevekt.