Forsøksdyr: Finneklipp av kveite for å studere rømming


Godkjenningsdato 23.08.2018

Godkjenningsperiode 10.09.2018-28.09.2018

Fiskeridirektoratet ønsker gjennom dette forsøket å få mulighet til å studere om rømming av kveite fra oppdrettsanlegg vil kunne få genetisek effekter på kveitebestanden. I den forbindelse ønsker de at det tas prøver for genetiske analyser fra ett oppdrettsanlegg som har kveite av både norsk og utenlandsk opphav i sittt anlegg. Prøvene vil bli tatt av produksjonsfisk før slakting, ettersom det på grunn av logistikken i forbindelse med slakting på anlegget, ikke vil være mulig å skille de ulike gruppen når de kommer til slakteriet.

Prøvetakingen skjer ved at det klippes en liten bit av halefinnen (ca 0,5x1 cm), og denne biten legges direkte på rør fylt med etanol. Tidligere erfaring med denne typen prøvetaking på kveite har vist at den enkleste og mest skånsomme måten å gjennomføre prøvetakingen på er å føre kveita over på en flate i karet og klippe en bit av finnen i denne posisjonen. Ettersom håndteringen skjer i karet, og vi slipper å håve fisken over i bedøvelseskar har dette vist seg å skape minimalt med stress hos fiskene. Fisken vil etter prøvetakingen samles opp og gå til slakting. Totalt er det planlagt å ta 4 prøver à 47 individer; 3 prøver fra 3 ulike kar med fisk av skotsk opprinnelse og en prøve fra ett kar med kveite med norsk bakgrunn.

Analysene vil i første omgang gi oss kunnskap om variasjonen i de skotske prøvene og avdekke eventuelle genetiske forskjeller mellom norsk kveite og kveite fra Skottland. Dette vil på sikt også kunne brukes til å spore eventulle røminger. Dette vil sannsynligvis kreve at det utvikles flere og bedre metoder for genetisek analyser av kveite, basert på det innsamplede materialet.

Prøvene vil lagres hos Havforskningsinstituttet som også er ansvarlig for alle genetisek analyser