Forsøksdyr: FishGLOBE – 2


Godkjenningsdato 13.07.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-01.08.2020

Denne FOTS søknaden (FishGlobe-2) beskriver arbeidspakke 3 i prosjektet FishGlobe. Søknaden er en oppfølgningssøknad basert på søknad 10793 (FishGlobe) og som ble avslått under tidligere behandling. I denne nye søknaden har vi imøtegått kommentarene fra avslagsbrevet.

Prosjektet er ett samarbeid mellom UNi, Bio, Nofima og oppdrettspartner (Grieg Seafood). Imidlertid søkes det her kun om godkjenning av arbeidet tilknyttet AP3 (Lus & AGD) og som ledes av forskere ved Bio. NOFIMA har sendt og fått godkjent en tilsvarende søknad for AP2 (ID: 12391). AP3 vil bli gjennomført etter at AP 2 er sluttført. Dette betyr at tanken er testet og teknisk kvalitetssikret (pumper, alarmsystem, prosedyrer etc.) før oppstart av AP3. Ansvarlig prosjektleder er Sigurd Handeland (UNI).

Målsettingen med prosjektet er å teste det lukkede oppdrettsanlegget FishGLOBE mhp. tradisjonell oppdrett av postsmolt (AP2) og som behandlingsenhet mot lus- og AGD-behandling (AP3). Vi forventer at en kombinasjon av FishGLOBE teknologi (postsmolt produksjon i lukket anlegg) etterfulgt av oppdrett i åpen merd vil bidra til å redusere dagens miljøutfordringer knyttet til lus og rømning. Løsningen vil gi bedre lønnsomhet for oppdretterne, men teknologien må utvikles og testes for å sikre dette. FishGLOBE er en flytende tank formet som en kule. Oppdriftstankene er plassert inni i toppen, slik at bølgene skyller over anlegget som om det var en liten holme. Utformingen gjør at tanken takler både bølger og strøm veldig godt og vil således gi et beskyttet miljø til oppdrett av postsmolt. FishGLOBE er utstyrt med en nyutviklet oksygeninnløsningsmetode i tilførselsrør og har CO2-fjerning basert på ejektor i avløp slik at fiskevelferd ivaretas under alle forhold. All overvåkning og øvrig beredskap er tilknyttet 24 timers vaktsystem (oppdrettspartner). Anlegget kan, ved hjelp av et patentsøkt system for bruk av over- og undertrykk, skånsomt transportere fisk inn og ut og således erstatte bruk av dyre brønnbåter til transport og ferskvannsbehandling mot AGD og lus. Fullskala uttesting av FishGLOBE vil være todelt; 1. Produksjon av postsmolt laks under standard produksjonsbetingelser med fokus på tilvekst, fiskevelferd og overlevelse (NOFIMA), 2. Evaluere systemet som en ferskvanns behandlingsenhet mot lakselus og evt amøbisk gjellesykdom (AGD, Denne søknaden). AP3 vil totalt innbefatte bruk av 665.000 fisk fordelt på inntil fire tester, hvorav ca 240 fisk vil bli prøvetatt (avlivet).
Som ett risikoreduserende tiltak vil forsøket først gjennomføres i en mindre enhet (V3-70 M3, 5000 fisk) og deretter i en fullskala enhet (V5-2000 m3, 220000 fisk). Hensikten er å oppnå realistiske tettheter med minst mulig antall fisk i hver gruppe. Hvert forsøk vil ha fokus på optimal vannkvalitet, oksygen, fôring etc. for å sikre at fisken skal få utvist sitt optimale vekst potensiale. Eventuelle forsøksgrupper som eksponeres for stress vil bli terminert. All prøvetagning vil gjennomføres på fisk som er gitt en dødelig overdose bedøvelse. All den tid dette forsøket er en reell uttesting av ett nytt oppdrettskonsept (FishGlobe), må testen gjennomføres som beskrevet i denne søknaden. Det finnes derfor ingen alternative metoder/plattformer som vi kan benytte for å oppnå denne type forskningsresultat.