Forsøksdyr: Forskning og overvåkning på miljøgifter i arktiske sjøfugler


Godkjenningsdato 14.05.2020

Godkjenningsperiode 03.06.2020-31.08.2021

1 Formål
Formålet med studien er overvåkning og forsking på miljøgifter i norsk Arktisk. Studien finansieres av norske myndigheter (Klima- og miljødirektoratet, Norsk polarinstitutt, Norges forskningsråd).
2 Skadevirkninger
Det forventes svært små skader. Det tas en blodprøve fra hver fugl og fuglen settes deretter fri. Prøvetaking gjøres i forbindelse med andre forskningsprosjekter på sjøfugl. Det skal ikke avlives fugl.
3 Forventet nytteverdi
Prøvene brukes i forbindelse med forskning på miljøgifter. I tillegg rapporteres alle resultater til forvaltningen. Noen av disse prøvene brukes til kartlegging av nye miljøgifter i norsk Arktis.
4 Antall dyr og art
Krykkje 100, rødnebbterne 30 og ærfugl 25.
5 Hvordan etterleve 3R
Statistisk beregning av antallet prøver for å optimalisere antallet fugl som tas prøve av. Utvikling av modeller for å bidra til å redusere antallet dyr som tas prøver av om noen år.