Forsøksdyr: Forsknings- og utviklingsforsøk med patogen B (2018-2020)


Godkjenningsdato 20.08.2018

Godkjenningsperiode 24.08.2018-01.09.2020

Denne søknaden omhandler prosjektrelatert forsknings- og utviklingsforsøk med et at de mest alvorlige sykdommene i norsk oppdrettsnæring. Forsøkene vil omfatte vurdering av sykdomsmottakelighet hos ulike fiskegrupper og uttesting av ulike vaksineformuleringer i småskalaforsøk. Grunnforskning relatert til ulike immunparametre i vaksinert og uvaksinert fisk smittet med sykdommen (eks. histologiske undersøkelser, antistoffanalyser, genekspresjonsanalyser) vil også bli gjennomført.
Det er forventet at noen av de totalt 4816 fiskene dør som følge av smitten som påføres, men at enkelte fiskegrupper og vaksinerte grupper har betydelig bedre overlevelse. Søker anser forsøket som viktig for å kunne fortsette å utvikle og tilby vaksiner til norsk og internasjonal oppdrett av Atlantisk laks. Lang erfaring med kliniske forsøk og statistiske power-analyser legges til grunn i søkers forsøksdesign, noe søker mener bidrar til å etterleve 3R-kravene.