Forsøksdyr: Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L (2)


Godkjenningsdato 03.06.2020

Godkjenningsperiode 08.06.2020-08.06.2022

Dette arbeidsprogrammet har som hensikt å utvikle vaksiner mot patogen L (se vedlegg 1). Effekt blir hovedsakelig målt ved sammenligning av mottakelighet/sykdomsutvikling/dødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte grupper.

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen L, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

Patogen L forårsaker store dyrevelferdsmessige problemer for oppdrettsfisk samt stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av nye og effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om bruke av inntil 4050 Atlantisk laks til dette arbeidsprogrammet. De 3R'ene vil etterleves ved å benytte statistiske hjelpemidler for å bestemme riktig antall dyr som behøves til forsøket, mange nok til å oppnå pålitelige resultater, men ikke flere enn nødvendig, bedøvelse før håndtering av forsøksfisken, samt overvåkning av fisk og bruk av humane endepunkter der det er mulig for å unngå unødvendig belastning på individene i forsøkene (avlivning av syk fisk).

ERSTATNING: regulatoriske krav for dokumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut fra grundig utredning av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminale fisk) rediserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom.