Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot IPN i laksesmolt


Godkjenningsdato 30.06.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-31.12.2021

Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet for infeksiøs pankreasnekrose i laksefamilier med ulik genetisk bakgrunn. Det benyttes en etablert smittemodell der en gruppe laks injiseres med IPNV (sheddere) og settes sammen familiegruppene. Sheddere vil skille ut IPNV og gi vannbåren smitte.
2300 laksesmolt og 460 sheddere (smolt) vil inngå i testen.
Skadevirkninger hos fisk som blir syk er betydelig.
Forsøket har samfunnsmessig nytteverdi; resultatene vil bidra til økt naturlig motstandskraft mot IPN hos fremtidige generasjoner av laks.
3 R: Antall fisk er redusert basert på dokumentasjon fra tidligere forsøk. Vevsprøver gir informasjon om utvikling av sykdommen kan føre til at forsøk kan avsluttes på tidligere stadium og dermed at færre fisk lider. Humane endepunkter benyttes.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Betydelig belastende

Etterevaluering

Forsøket har vært et ledd i avlsarbeidet til et avlsselskap med hensyn til motstandsdyktighet mot IPN (Infeksiøs Pankreasnekrose).
Kartleggingen vil på sikt føre til at familier av laks med høy arvbarhet mot IPN og andre virussykdommer i kombinasjon med andre gode egenskaper vil bli videreført i avl.
Dette vil igjen bidra til at laks i kommersiell produksjon står bedre rustet mot virussykdommer.

I forsøket har fisken blitt smittet med et nytt feltisolat av IPNV.
Det ble tatt ut prøver underveis for å se om andre utfallsparametere enn dødelighet kan kobles opp mot sykdomsmottagelighet.
Det ble gitt tillatelse til bruk av 2760 laksesmolt i forsøket.
1222 testfisk og 300 sheddere inngikk i testen.
All testfisk ble prøvetatt.
Belastningsgraden er angitt som betydelig for tilsammen 33 fisker, moderat for 1489.

Forsøksansvarlig oppgir at genetiske markører delvis vil kunne erstatte smitteforsøk for det aktuelle formålet.
Videre oppgir forsøksansvarlig at seleksjon basert på smittetester og støttende uttak av vevsprøver har gitt betydelig kunnskap til avlsområdet i form av mer raffinerte genetiske seleksjonsmetoder og erstatning av død som endepunkt med uttak av prøver.

Som forbedringer som er gjennomført i forbindelse med dette forsøket angir forsøksansvarlig at uttak av sekvensielle prøver er foretatt for om mulig å stoppe forsøket på et tidligere tidspunkt hvis disse prøvene har gitt nødvendig informasjon.

Forsøksansvarlig oppgir at overvåkingen av fiskene og humane endepunkter har fungert etter hensikten.