Forsøksdyr: Genetisk variasjon i populasjoner av storsalamander 


Godkjenningsdato 02.07.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-15.09.2018

• Prosjektet skal kartlegge genetisk variasjon og struktur hos amfibiearten storsalamander i et område med mange populasjoner med ulik grad av isolasjon. Det fanges larver i feller, og en liten bit klippes av haletippen for å isolere DNA til mikrosatellitt analyser. Følgende tre hypoteser testes 1.) Den genetiske diversiteten er større i store, etablerte og stabile populasjoner enn i små og nyetablerte populasjoner, f.eks. i kunstige gravde dammer. 2.) Effektiv populasjonsstørrelse (Ne) er høyest i store og gamle bestander. 3.) Genetisk differensiering (målt for eksempel som Fst) øker med geografisk avstand mellom dammene.
• Forsøket antas å ha en lett belastende virkning på forsøksdyrene som settes tilbake i dammen så raskt som mulig.
• Resultatene skal gi grunnlag for å vurdere mulighetene for å bevare storsalamander populasjoners genetiske variasjon på lang sikt i biotoper av varierende størrelse og kompleksitet. Dette med tanke på at slike biotoper skal kunne opparbeides og utvikles kunstig hvis det skulle bli nødvendig for å bevare arten.
• Det tas prøver av 30 larver av storsalamander fra hver av 5 populasjoner, til sammen 150 prøver.
• Larvene fanges i feller som ikke skader dyrene. De behandles forsiktig, og holdes i vann fra innfangning til gjenutsetting, unntatt ved uttak av vevsprøve som tar mindre enn 1 minutt. Det antas å være mer belastende for larvene å bruke noen form for anestesi, enn å ta prøvene uten dette.