Forsøksdyr: Genredigering av laks i forskjellige prosjekt


Godkjenningsdato 05.03.2018

Godkjenningsperiode 05.03.2018-04.03.2022

I disse forsøkene skal vi kartlegge funksjonen til nøkkelgener involvert i sterilitet, kjønnsmodning, omega-3 metabolisme, ferskvannstilvenning og sykdomsresistens i oppdrettslaks med hjelp av gen redigering. Vi skal også utvikle selve genredigeringsteknologien i laks.

Vi vil bruke et enzym DNA-klippesystem (CRISPR/Cas9) som spesifikt muterer et eller flere gener av interesse (Edvardsen et al 2014, Wargelius et al 2016). Denne teknologien kan mutere/forandre spesifikt enkeltgener hos alle dyr og planter. Siden vi forandrer genene vil fiskene bli karakterisert som GMO. Vi har alle nødvendige godkjenninger fra helsedirektoratet for å kunne gjøre forsøk med GMO-laks på Matre havbruksstasjon.

Når man muterer et enkeltgen kan man ikke utelukke at mangel på dette genet vil gi lidelse hos fisken; derfor søker vi om en generell tillatelse til å gjennomføre slike forsøk. Per i dag har vi en tillatelse til å slå ut gener involvert i dannelsen av kjønnsceller i laks (søknad 5741), som snart går ut. Vi har nå fått finansiering til et større antall prosjekter der vi skal redigere gener involvert i sterilitet (Virgin salmon, Sterwell), omega-3 metabolisme (Digisal), kjønnsmodning (Matgen), sykdomsresistens (Aquacrispr) og ferskvannstilvenning (Seagene).
Vi har fra de tidligere tillatelsene erfaring med å måle/registrere velferd hos genredigert laks, hvor vi har observert velferdsindikasjoner fra tidlige livsstadier og frem til slaktestørrelse (Kleppe et al., 2017). Vår intensjon er å gjøre samme oppfølging av fisken i de nye prosjektene.

Vi kommer til å injisere egg ogderetter ta noen prøver av injiserte egg. Men mesteparten av fisken startfores og holdes opp til ca 20g før vi tar en vevsprøve av fettfinnen for å identifisere mutert fisk produsert med CRISPR systemet. Om analysen avdekker mutationer i "target gener" skal all mutert fisk (og kontroller) finne klippes og pit tagges. Fisk som har lav eller ingen mutasjonsrate avlives og resterende fisk studeres i forhold til gen funksjon gjennom livssyklus.

Målet med prosjektene er å avdekke funksjonen til enkeltgener som kan hjelpe oss med å forstå kritiske stadier i laksens livvsyklus, som for eksempel kjønnsmodning (Ayllon et al., 2015), sykdomsresistens (Kjærner-Semb et al., 2016) og dannelsen av kjønnsceller (Wargelius et al., 2016; Kleppe et al., 2017).