Forsøksdyr: GPS-merking av rev og grevling


Godkjenningsdato 16.11.2018

Godkjenningsperiode 17.11.2018-16.11.2018

Rødrev og grevling er viktige arter for viltforvaltningen og viktige arter i jordbrukslandskapet i Norge. Prosjektet vil gi detaljert informasjon om bevegelser og habitatbruk til rødrev og grevling i kulturlandskapet. Dyrene vil bli utstyrt med GPS-halsbånd som skal sitte på bare noen dager, uker eller få måneder. GPS-halsbåndene samler 2000-4000 posisjoner på bare noen få dager, men veier mindre enn tradisjonelle GPS-halsbånd. Disse GPS-halsbåndene vil gi mye mer detaljert informasjon om habitatbruk og romlige bevegelser enn det man har samlet i tidligere studier, både i Norge og i andre land, og dette er svært viktig informasjon for viltforvaltningen i Norge. I prosjektet skal vi også prøve ut en helt ny metode for å sette GPS-halsbånd på rødrev.

Viktige formål med prosjektet er å identifisere:
• Hvordan rødrev og grevling bruker menneskeskapte og naturlige landskapselementer
• Om rødrev kan GPS-merkes med en automatisk merkemetode (GPS-applikator), uten behov for manuell håndtering

Prosjektet vil også fungere som et utdannings- og demonstrasjonsprosjekt.
Feltarbeid vil foregå i Akershus og Østfold (Ås, Vestby, Frogn, Hobøl kommuner) høst-vinter-vår i 2018/2019 og 2019/2020.

Søknaden gjelder fangst, håndtering og GPS-merking av rødrev (inntil 50 individer) og grevling (inntil 30 individer). Vi forventer at studien vil ha en lett belastning på dyrene. Dyrene vil bli utsatt for noe stress i en kort periode – men ikke fysisk smerte – i forbindelse med fangst, håndtering og påmontering av GPS-sender. GPS-senderne (110-140 g) vil medføre en beskjeden økning i kroppsvekt for en periode på opptil noen få måneder, inntil radiosenderne faller av. Alle halsbåndene har et svakt punkt som gjør at senderne faller av etter noen dager, uker eller få måneder som følge av slitasje.

For å få svar på de vitenskapelige spørsmålene som skal undersøkes, må studiet gjøres på viltlevende dyr. For å etterleve kravene om erstatning, reduksjon og forbedring, har vi foretatt en avveining mellom å holde antall dyr som utsettes for GPS-merking lavt, versus behov for et utvalg som er stort nok til å trekke generelle konklusjoner basert på dataene som samles inn i prosjektet. Vi har jobbet systematisk med metodeutvikling og -forbedring i et tidligere pilotprosjekt. Vi vil fortsette å finjustere metodene for å komme fram til merkemetoder som gir bedre dyrevelferd.

Alle merkede dyr vil bli overvåket ved hjelp av det påmonterte GPS-halsbåndet. Fellene (revebås) vil bli sjekket daglig og det opprettes et SMS-varslingssystem som vil sikre at ingen dyr blir værende i fellene lengre enn nødvendig. Disse varslingssystemene er svært driftssikre. For den automatiske GPS-applikatoren vil oppholdstiden i fellen være bare noen sekunder, men alle utløste feller (SMS-alarm) vil bli besøkt innen 1 time etter at alarmen blir utløst, for å kontrollere at alt ser ut til å ha fungert bra. Dyr fanget i revebås i løpet av studiet vil bli GPS-merket raskt (10-15 minutter) ved manuell håndtering. Håndtering og merking vil bli utført av personer som har solid erfaring med disse metodene fra før.