Forsøksdyr: Helsemonitorering av forsøksdyr


Godkjenningsdato 13.08.2018

Godkjenningsperiode 03.09.2018-02.09.2022

Forsøkets formål er mikrobiologisk helsemonitorering av helsestatus på mus og rotter i forsøksdyravdelingen. Det er velkjent at ulike typer agenser som virus, bakterier, parasitter etc ikke bare påvirker dyrenes generelle velferd, men også kan påvirke forskningen som gjøres på en slik måte at resultatene i verste fall ikke kan benyttes eller reproduseres. Slik overvåkning øker dyrevelferden i form av at man etterstreber å holde forekomst av uønskede agenser borte, med mål om at eventuelle agenser oppdages og håndteres på en slik måte at de får volde et absolutt minimum av skade.
Etter anbefalinger fra FELASA ønsker vi å gjennomføre rutinemessig mikrobiologisk helseovervåkning av dyrene 3 ganger pr år (hver 4. måned). Ved eventuelle positive funn vil det kunne bli aktuelt med en ekstra kontroll. Søknaden omfatter en kombinasjon av vokterdyr og bruk av filterprøver som monitorerer luften i bursystemene. Vokterdyrene oppstalles parvis i ett bur pr rack pr rom, slik at hvert rack overvåkes som èn mikrobiologisk enhet, og vil ved hvert burskift få tilført skittent strø og skitten vannflaske fra andre bur. Fra dyrene vil det etter tre måneder og ved avlivning tre måneder senere tas små mengder blodprøver, samt avføringsprøve og eventuelt pelsavstryk. Det enkelte individ vil ikke gjennomgå mer enn to helsemonitoreringer. Det søkes om tillatelse til bruk av inntil 16 mus og 32 rotter pr år til dette formål. I tillegg vil det kunne bli aktuelt å ta prøver av inntil 30 dyr av hver art pr år med usikker helsestatus dersom de ønskes innført til avdelingen.

Forventet skadevirkning på dyrene er minimal, blodprøvene er av et minimalt volum og dyrene oppstalles i par slik at de opprettholder et sosialt miljø. Dyrene oppstalles i et beriket miljø med hus/redemateriale og gnagepinne tilgjengelig i buret. Blodprøvene tas med et enkelt nålestikk og kun 1-2 dråper blod pr dyr er nødvendig for å få et fullgodt prøvemateriale.

Med fokus på de 3R er derfor jevnlig helsemonitorering en viktig faktor både for at dyrene skal ha best mulig helse, og for at dyr som benyttes i forsøk skal gi resultater av verdi som kan anvendes videre, og dermed bidra til både reduksjon og forbedring av dyreforsøk. I tillegg benyttes filterprøver (Interceptor) som en overvåkningsmetode av luften i bursystemet, som dramatisk reduserer behovet for antall dyr som behøves til overvåkningen, og således forbedrer alle 3R-prinsippene. Monitoreringsmetoden medfører redusert behov for bruk av dyr da dyrene både kan benyttes til mer enn en prøvetaking (de må ikke avlives for at man skal kunne ta prøver), samt at kombinasjonen av de ulike prøvene gir ytterligere reduksjon i både belastningsgrad og antall dyr som behøves for monitoreringen.