Forsøksdyr: Hvordan påvirker ulike smitteintensiteter av lakselus vekst, overlevelse og varighet på sjøoppholdet til røye og ørret»


Godkjenningsdato 19.05.2020

Godkjenningsperiode 25.05.2020-25.05.2022

Akvakulturnæringen er i stadig vekst, og det er ventet at det etableres oppdrettslokaliteter i nye områder i nordlige deler av landet. Lakseoppdrett har trolig ført til økt smitte av lakselus på vill laksefisk, og konsekvensene av dette er kjent som tap av vekst, avbrutt/forkortet opphold i sjøen, sårdannelser og død. Konsekvenser og effekter på lang sikt er foreløpig lite kjente og forvaltningen trenger mer kunnskap om dette.

Trafikklyssystemet (produksjonsområdeforskriften) er regjeringens forskrift for miljømessig bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Sentralt i denne forskriften er påvirkning av lakselus på vill laksefisk, som måles etter mengde lus på villfisk. Grenseverdien for fortsatt vekst i næringen er satt ved 10 % bestandsreduksjon av vill laksefisk.

Vi vil utføre forsøk i Ringvasselva, Tromsø kommune, samt Laksvatn, Rungavassdraget og Oksfjordvassdraget, med anadrome bestander av laksefisk hvor vi vil overvåke anadrom laksefisk samt utføre smitteforsøk. Vi ønsker å merke inntil 2000 smolt (<80 gram, minstemål 14,5 cm totallengde) av laksefisk (1000 ørret og 1000 røye) med PIT-merker for å kunne registrere individuell vekst og overlevelse. PIT- merket (Oregon RFID HDX, 2,22x12 mm diameter x lengde, 0,1 g) er et passivt identifikasjonsmerke som kun sender ut et signal ved passering av en antenne. Ved å koble registreringer fra PIT-merket med et kamerasystem (Ringvasselva) i elva vil vi skaffe kunnskap om migrasjonsadferd i systemet i tillegg til å kunne måle individuell vekst uten å gjenfange fisken, og dermed minimere håndteringstid. Det finnes elver hvor kamerasystemer benyttes for å registrere størrelse på innkommende gytefiskfisk, men så langt har vi ikke kjennskap til at dette er gjort for å studere sesongvekst på individnivå i Norge.

Videre vil inntil 450 individer fra ovennevnte gruppe inngå i smitteforsøk. Forsøkets hensikt er å skaffe mer kunnskap om konsekvensen lusepåslag har på anadrome laksefisk med tanke på prematur tilbakevandring, tap av marint beiteområde, vekst og dødelighet på individ, populasjon og bestandsnivå. Tap av marint habitat og beiteområde er argumenter det foreløpig eksisterer lite data på, og som derfor er viktig å dokumentere. Smitteforsøket vil omfatte tre forsøksgrupper med totalt 450 individer (225 ørret, 225 røye) som infiseres med ulike doser av lakselus; kontrollgruppe, moderat infestasjon <0,2 lus/g, og høy infestasjon >0,3 lus/g. For å skaffe bedre data på hvordan luseinfestasjonen påvirker disse individene ønsker vi å merke 150 individer (75 ørret og 75 røye) av disse forsøksdyrene med et akustisk merke i tillegg til PIT. Det akustiske merket (Vemco V7, 7x22 mm diameter x lengde, 1,5 g i luft, 0,8 g i vann) vil gi oss informasjon om fisk som eventuelt forsvinner fra systemet på grunn av dødelighet eller tilflukt i andre elver og vassdrag. I tillegg får vi et sammenligningsgrunnlag for adferd og habitatbruk mellom forsøksgruppene. Ved retur til elv vil også disse individene måles for vekstanalyse ved passering av kamera.
Minstemål for fisk som merkes med både PIT- og akustisk merke anslås til 14,5 cm totallengde, ca 40 gram. Den totale vekten av merkene vil da være under 2 gram (<5% av fiskens vekt).