Forsøksdyr: Hypoksi og reoksygenering med 100% oksygen. Effekt på energimetabolismen.


Godkjenningsdato 19.11.2018

Godkjenningsperiode 20.11.2018-06.02.2020

Prosjektets hovedmål er å finne fram til hvilke effekter hypoxi og reoksygenering har på energimetabolismen samt om laktat kan ha en beskyttende effekt på hjernen. Vi ønsker å måle ATP, NAD+ og NADH i hjernevev og blod samt bruke metabolomics platformen vi har etablert tidligere.

Forventet skadevirkning på dyrene: Spedgrisene som benyttes i forsøket blir i svært liten grad utsatt for smerte/ubehag. Ved start av eksperimentet legges en veneflon i øret og det gis Pentobarbital og Fentanyl for anestesi og analgesi. Deretter blir den intubert, tilkoblet respirator og får innlagt sentralt arterie- og venekateter og kontinuerlig i.v. infusjon med Fentanyl og Pentobarbital startes. Grisen forblir i narkose med full analgesi fram til eksperimentets slutt hvor den avlives med en overdose Pentobarbital. I løpet av forsøket vil en fortløpende vurdere om grisens anestesi og analgesi er dyp nok og dersom det ikke er tilfelle, vil tilleggsdoser gis. Det vil bli tatt blodprøver fra arteriekateter under forsøket. Ved 240 min. etter endt hypoksi samt før avslutning, vil det tas urinprøve ved blærepunksjon og ved avlutning også spinalpunksjon. Før disse prøvetakingene vil en sjekke om grisen har god analgesi.

Den asfyktiske prosessen vil bli fulgt med regelmessige blodprøver. Metabolomics, som kan gi oss et øyeblikksbilde av enhver fysiologisk prosess i levende systemer, vil bli brukt som vitenskapelig metode for å studere et representativt sett av metabolitter. I en slik eksperimentell modell, vil vi vite nøyaktig hvor lenge hypoksien har vart og det vil være mulig å finne fram til metabolitter som gjenspeiler hypoksitiden eller den kliniske effekten alvorlig hypoksi har på organismen. Vi vil også undersøke om laktat gitt i.v. etter hypoksi kan virke beskyttende på hjernen.
Etter avslutning av eksperimentet, vil det også bli tatt prøver til metabolomics fra hjernevev og indre organer.
Forventet nytteverdi:
Kvantitere biomarkører for hypoksi som kan være av vital betydning når det gjelder å ta stilling til behov for umiddelbar forløsning (vacuum, tang, keisersnitt) eller for vurdering av indikasjon for hypotermi, spesiell overvåkning og evt. medikamentell nevroproteksjon.Vi vil nå teste ut om ekstra tilførsel av laktat i.v. kan gi neuroproteksjon.

Antall og type dyr:
Vi søker om 42 spedgris av type Noroc i tillegg til de 18 som er igjen i eksisterende søknad..

Etterlevelse av 3R:
Underveis i planleggingen, har en fortløpende tatt stilling til 3R og om det ville vært mulig eller relevant å søke svar på problemstillingen ved å redusere antall dyr eller bruke f.eks. cellekulturer.
Mye har vært gjort på rotter og mus samt på cellekulturer, men dette kan ikke direkte overføres til det som skjer under et dramatisk, komplisert fødselsforløp hos barn. Det er derfor svært relevant å studere dette i en stor-dyrsmodell.
Vår spedgrismodell er blitt fortløpende forbedret og justert gjennom 30 år for å sikre god dyrevelferd og at mest mulig pålitelige data kan samles.
Ved å utvide med 12 spedgris i vår nå pågående studie, vil det også ha betydning for 3R.
Forsøkserien er godt igangkjørt, risiko for økt mortalitet en kan se i starten på studier avtar dersom vi nå kan sluttføre studien uten mange ukers avbrudd i forbindelse med sommerstengning på KMP. Personalet som er involvert er nå godt trent og samkjørt for best mulig ivaretakelse av dyrene.