Forsøksdyr: Hypoksi og reoksygenering med 100% oksygen. Effekt på energimetabolismen.


Godkjenningsdato 19.11.2018

Prosjektets hovedmål er å finne fram til hvilke effekter reoksygenering med 100% O2 har på energimetabolismen. Vi ønsker å måle ATP, NAD+ og NADH i hjernevev og blod samt bruke metabolomics platformen vi har etablert tidligere.

Forventet skadevirkning på dyrene: Spedgrisene som benyttes i forsøket blir i svært liten grad utsatt for smerte/ubehag. Ved start av eksperimentet legges en veneflon i øret og det gis Pentobarbital og Fentanyl for anestesi og analgesi. Deretter blir den intubert, tilkoblet respirator og får innlagt sentralt arterie- og venekateter. Grisen forblir i narkose med full analgesi fram til eksperimentets slutt hvor den avlives med en overdose Pentobarbital. I løpet av forsøket blir den eksponert for hypoksi og reoksygenering, det vil bli tatt blodprøver fra arteriekateter og før avslutning urinprøve og spinalpunksjon. Grisens kropp vil bli utsatt for hypoksi som kan medføre skade/forandringer i kroppens organer, men siden den er i full anestesi og analgesi og ikke skal leve videre etter forsøket, vil dette ikke gi den smerte, ubehag eller skadevirkninger med betydning for senere liv
.
Forventet nytteverdi:
Den asfyktiske prosessen vil bli fulgt med regelmessige blodprøver. Metabolomics, som kan gi oss et øyeblikksbilde av enhver fysiologisk prosess i levende systemer, vil bli brukt som vitenskapelig metode for å studere et representativt sett av metabolitter. I en slik eksperimentell modell, vil vi vite nøyaktig hvor lenge hypoksien har vart og det vil være mulig å finne fram til metabolitter som gjenspeiler hypoksitiden eller den kliniske effekten alvorlig hypoksi har på organismen. Vi vil også vite hvor lenge organismen har vært eksponert for hyperoksi og se om det medfører endringer i energimetabolismen. Etter avslutning av eksperimentet, vil det også bli tatt prøver til metabolomics fra hjernevev og indre organer.
Muligheten til å estimere hypoksi-tid i en blodprøve fra barnet under- eller rett etter fødsel og å kvantitere biomarkører for hypoksi, kan være av vital betydning når det gjelder å ta stilling til behov for umiddelbar forløsning (vacuum, tang, keisersnitt) eller for vurdering av indikasjon for hypotermi, spesiell overvåkning og evt. medikamentell nevroproteksjon.

Antall og type dyr:
Vi søker om 60 spedgris av type Noroc.

Etterlevelse av 3R:
Underveis i planleggingen, har en fortløpende tatt stilling til 3R og om det ville vært mulig eller relevant å søke svar på problemstillingen ved å redusere antall dyr eller bruke f.eks. cellekulturer.
Mye har vært gjort på rotter og mus samt på cellekulturer, men dette kan ikke direkte overføres til det som skjer under et dramatisk, komplisert fødselsforløp hos barn. Det er derfor svært relevant å studere dette i en stor-dyrsmodell.
Vår spedgrismodell er blitt fortløpende forbedret og justert gjennom 30 år for å sikre god dyrevelferd og at mest mulig pålitelige data kan samles.