Forsøksdyr: Immunisering med vaksiner mot patogen x og evaluering av effekt og sikkerhet


Godkjenningsdato 15.12.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-01.01.2023

Arbeidsprogrammet har som mål å utvikle og dokumentere effekt og sikkerhet av vaksiner mot sykdom forårsaket av Agens X.

Effektforsøkene er er kategorisert som moderat belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Agens X, med påfølgende utvikling av sykdom. Det forventes ikke død som følge av sykdommen. Belastningen er høyere for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

Sikkerhetsforsøkene er kategorisert som lett belastende i.h.t. Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 1f, ettersom vaksinene som undersøkes og volumet som administreres vil ha kun mild påvirkning på dyret.

Sykdom forårsaket av Agens X forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det vil totalt benyttes 2880 Atlantiske laks (Salmo salar).

Regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.
Antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.