Forsøksdyr: In vivo disease challenge to measure susceptibility of rainbow trout fry to infection by Flavobacterium psychrophilum.


Godkjenningsdato 14.04.2020

Godkjenningsperiode 15.04.2020-31.10.2021

In this study, the genetic resistance to F. psychrophilum will be tested in 350 families of Rainbow trout with different genotypes.
Up to a total of 3516 fry will be used in this study.
The 3Rs:
Replacement: It is not possible to replace with another species or to use an in vitro alternative to determine virulence or to test susceptibility.
Reduction: Minimum fish numbers for statistical considerations will be used. A further reduction is not recommended based on the applicant’s prior experiences and ‘best practices’ in animal breeding and genomics; a reduction would lead to a reduction in power, which would limit the downstream utility of the data. Fish numbers have also been discussed with, and approved by husbandry experts to ensure optimal stocking densities for the welfare of this species.
Small numbers of fish will be used in the challenge dose and isolate selection and the study will only be taken forward if morbidity is achieved.
Refinement: Fish will be monitored at least twice daily with increased monitoring at critical periods (post challenge and at onset of signs of disease). During critical periods, fish will be checked at least every 12 hours, and more frequently during the working day. The frequency will be increased for the passage test where very high pathogen doses are used.
Fish that are moribund will be taken out of the trial and registered as dead in accordance with humane endpoint.
The results will be of scientific and long-term social value. Methods to prevent RTFS is required.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

The Norwegian food safety authority must retrospectively assess all severe experiments.

Etterevaluering

Mistanke om eller påvisning av systemisk infeksjon med Flavobacterium psychrophilum hos regnbueørret skal rapporteres til Mattilsynet fordi dette er en alvorlig fiskesykdom. Sykdommen, som også er kalt «Bacterial Cold Water Disease» og «Rainbow Trout Fry Syndrome», forekommer først og fremst hos laksefisk i ferskvann, men er også påvist etter sjøsetting. Det finnes ingen effektiv vaksine mot sykdommen.

Mottakelighet for sykdommer er ofte arvelig betinget. Formålet med forsøket var å kartlegge mottagelighet for infeksjon med F. psychrophilum hos forskjellige regnbueørretfamilier for å kunne velge ut motstandsdyktige avlsdyr. I denne forbindelse ble det gjennomført smitteforsøk med yngel av regnbueørret. Smittemodellen medfører at dyrene utvikler sykdom og i varierende grad dør av sykdommen. Man registrerer da antallet som dør og som blir avlivet når de er døende.

Forsøkene ble gjennomført ved VESO Vikan som informerer om at alt gikk etter planen. Det ble brukt i alt 2701 dyr, altså 815 færre enn planlagt. Det var 1478 regnbueørret som døde og ble klassifisert som betydelig belastet, mens 1223 av dyrene overlevde sykdommen med moderat belastningsgrad.

Vi har fått informasjon om at mottageligheten for sykdommen varierte mellom familier, men Mattilsynet har ikke tilgang til resultatene fordi dette er oppdragsgivers eiendom. Resultatene fra forsøket blir derfor først offentlig tilgjengelig dersom avlsselskapet velger å publisere disse.

Det er vanskelig å begrense belastningsgraden i slike forsøk fordi dødelighet er foreløpig ansett som et nødvendig utfall. Man gjør fortløpende vurdering for å redusere antall dyr i forsøksdesignet og avlsselskapet arbeider med alternative mål for arvbarhet der man unngår å følge dyrene til død.