Forsøksdyr: Indusert gyting i hunnkveite


Godkjenningsdato 05.02.2018

Godkjenningsperiode 05.02.2018-30.04.2018

Formål: Uregelmessig gyting i oppdrettet hofisk er en flaskehals i kveiteoppdrett. Forsøk med behandling med Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) har gitt gode resultater i mange fiskearter, men behandlingen må tilpasses hver enkelt art. I en porsjonsgyter er en ekstra utfordring at en vil tilpasse dose/behandlingsmåte på en slik måte at ikke alle egg blir gytt samtidig. Formålet med dette forsøket er å bruke resultat fra pilotforsøk utført i 2014 til å optimalisere bruk av GnRH på hunnfisk som er nær gyting, for å forbedre eggproduksjon i oppdrettet stamfisk.
Vi så ikke noen skadevirkninger på dyrene i pilotforsøket, og forventer derfor ikke at vi får noen skadevirkninger i dette forsøket, siden dosen ligger innenfor de vi brukte i pilotforsøket.
I pilotforsøket brukte vi fisk i ulike modningsstadier i forhold til gyting og resultater viste at vi ikke fikk effekt av behandlingen hvis fisken var for nær gyting. Resultatene fra pilotforsøket er ikke mulige å publisere vitenskapelig, siden effektene vi så ikke var statistisk signifikante, grunnet for få individer i hver gruppe. Vi vil derfor gjenta forsøket med den mest effektive behandlingen og med et større antall fisk som blir behandlet på riktig tidspunkt i forhold til pilotforsøket. Til dette vil vi bruke 14-16 hunnkveite av 2007-årsklassen, likt fordelt på to grupper, en som blir behandlet med GnRHa og en kontrollgruppe som får en tom injeksjon.
Siden forsøket omhandler optimalisert gyting og eggproduksjon i en oppdrettsart er ikke erstatning aktuell. Vi bruker et antall som er nødvendig for statistisk analyse, og har forbedret oppsettet i henhold til resultater fra gjennomført pilotforsøk.