Forsøksdyr: Kan mutert GNAS peptid indusere en immunrespons og forhindre tumorvekst?


Godkjenningsdato 11.09.2020

Godkjenningsperiode 11.09.2020-10.09.2024

1 Formål
Vi ønsker å undersøke en mulig ny behandlingsmulighet for kreftsykdommen pseudomyxoma peritonei (PMP) , hvor pasientene vil få veldig mye mucinøs tumorvev som vokser i bukhulen.
GNAS er en av de vanligste mutasjonene i PMP, men sjelden i andre kreftformer. Når den er mutert vil proteinet den koder for være konstitutivt aktiv og kan føre til økt cellevekst og økt mucinproduksjon, som er veldig vanlig i PMP. Hensikten med forsøket er å undersøke om mutert GNAS peptid vil indusere en immunrespons i immunkompetente mus. Hvis immunsystemet blir aktivert av de muterte peptidene vil murine kreftcellelinjer med GNAS mutasjon bli injisert for å se om celleveksten vil bli redusert eller stanset helt som følge av at immunsystemet angriper tumoren. Hvis en immuneffekt blir indusert i cellelinjene injisert vil vi også kombinere mutert peptid med check point inhibitor for å se om effekten av behandlingen vil bli forbedret.

2 Skadevirkninger
Forsøket vil være moderat belastende for musene. Injeksjon av peptider er ikke forventet å ha stor belastning for musene. Men etter behandling med mutert peptid skal celler bli injisert enten subcutant, intraperitonealt eller i milt som gir tumor i lever hvis man ser at peptid behandlingen induserer en immunrespons. Det er nødvendig å injisere cellene på forskjellige måter for å undersøke om responsen vil variere på de forskjellige lokalisasjonene og at det er en systemisk induksjon av immunsystemet.
Injeksjon av celler i milt og tumorvekst i leveren er moderat belastende for musene. Vekst av tumor intraperitonealt etter ip injeksjon av celler vil også være moderat belastende for musene,
Både tumor i bukhulen og leveren vil resultere i at musene blir tynne og må avlives. Når det blir
observert uakseptabel vektnedgang eller andre tegn på at musene er syke, vil musene avlives øyeblikkelig.

3 Forventet nytteverdi
Nye behandlingsmuligheter som kan bedre livskvaliteten til pasienter er alltid viktig å finne, og hvis vi ser at mutert GNAS peptid vil indusere en immunrespons og kan påvirke tumorvekst, og hvor effekten kan bedres med bruk av check point inhibitorer er planen at kliniske studier skal bli initiert. Behandling med immunterapi er ikke tidligere undersøkt i PMP , så disse forsøkene kan gi info om det er mulig å bruke immunterapi ved behandling av PMP


4 Antall dyr og art
Vi ønsker å bruke 480 balb c mus og 480 C57Bl6 mus


5 Hvordan etterleve 3R
Vi etterstrever erstatning, reduksjon og forbedring der det lar seg gjøre.
Replacement: Det er tidligere gjort ex vivo forsøk med T-celler fra pasienter og sett at mutert GNAS peptid har immunogen virkning. Det er nå nødvendig å undersøke om dette vil skje i organismer med immunsystem før en kan evnt gå videre til kliniske trial.
Reduction:Antall mus er satt så lavt vi føler er forsvarlig, men samtidig gjør det
mulig å oppnå signifikante forskjeller.
Refinement:Forskerne som deltar i disse forsøkene har lang erfaring i dyreforsøk,
og teknikkene som brukes blir stadig raffinert. HEP, inkludert monitorering av tumorutvikling vha MR