Forsøksdyr: Karbondioksid, nefrokalsinose og HSS i oppdrettsnæringen


Godkjenningsdato 07.02.2020

Godkjenningsperiode 07.02.2020-31.08.2020

1 Formål

Formålet er å teste hypotesen om at det skjer fysiologiske forandringer i nyrene under langvarig eksponering til forhøyet karbondioksid som fører til at smolten er mer utsatt for å få nefrokalsinose (NK) enn smolt under ikke-intensiv drift. I tillegg vil en teste hypotesen at hemoragisk smolt syndrom (HSS) øker sannsynligheten for NK.

2 Skadevirkninger
Fisk eksponert for karbondioksid har en annen kjemisk sammensetning av plasmaet enn kontrollfisk, bl.a. redusert plasmaklorid og forhøyet PCO2. Det kan føre til nefrokalsinose og noe redusert kondisjonsfaktor uten at det gir dødelighet. Det er bare en gang tidligere nefrokalsinose og HSS er fremprovosert samtidig i laboratoriet (Fivelstad et al. 1999).
Morfologisk karakterisering og kategorisering av NK og HSS fremprovosert under ulike miljøforhold i det kontrollerte forsøket vil gi kunnskap om kjemisk sammensetting av utfelt materiale i nyre ved NK og sammensetting og surhetsgrad av urin produsert under ulike karbondioksidnivå.

3 Forventet nytteverdi
En vil få kunnskap om kjemisk sammensetting av utfelt materiale i nyre ved NK og sammensetting og surhetsgrad av urin produsert under ulike karbondioksid nivå.
Økt kunnskap om endringer i nyrefunksjon (fysiologi) knyttet til osmoregulering.
Bedre retningslinjer for karbondioksidnivå i oppdrettsnæringen og forbedret fiskevelferd.

4 Antall dyr og art
Forsøket starter med parr av Atlantisk laks (Salmo salar L.). Den gjennomgår smoltifisering under forsøket. Totalt antall individer i forsøket er 2080. Halvparten av disse er kontrollfisk.

5 Hvordan etterleve 3R
Reduksjon: Antall forsøksdyr er nøye beregnet i forhold til behovet. Svimere blir tatt ut av forsøket (humant endepunkt). Refinement: En regulerer nøye pH i forsøket slik at CO2 er eneste faktor. Tri-sodium citrat kan bli brukt for å dobbel sikre at Al ikke virker inn på forsøket. Miljøforholdene blir logget og i tillegg blir de kontrollert mot manuelle målinger. Når det gjelder 'Replacement' så er det ikke mulig å erstatte forsøket med teoretiske studier.