Forsøksdyr: Kartlegging av migrasjon og overvintringsområde tyvjo på Svalbard Troms og Finnmark og fjelljo på Svalbard, en videreføring


Godkjenningsdato 08.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-31.10.2019

I dette prosjektet vil vi videreføre pågående studier av tyvjo og fjelljo (FOTS ID 2086, 6329, 5276, 6328, 7421, 8538) der vi kartlegger overvintringsområder og trekkruter ved hjelp av lysloggere (1-2.85 gram). Da disse artene oppholder seg på havet det meste av vinteren har ikke tradisjonell ringmerking klart å avdekke dette. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Wageningen/IMARES. Studiene foregår på Svalbard (Kongsfjorden), Brensholmen i Troms og Slettnes i Finnmark. Vi samarbeider også med andre grupper som gjør tilsvarende studier på Grønland, Island, Canada, Færøyane, Sverige, Finland, Russland, slik at resultatene sammenlignes på stor geografisk skala, noe som gir høy forvaltningsrelevans. Vi har valgt et minimum antall dyr for å kunne svare på spørsmålene (120 tyvjo, 30 fjelljo) og etterleve kravet om reduksjon. Vi benytter lysloggere som kun veier 1-2.85 gram og godt kjente fangst/håndteringsmetoder (forbedring), og anser belastningsgraden som liten til moderat. Studien har vitenskapelig og samfunnsmessig verdi fordi den gir ny kunnskap om trekkruter og overvintringsområder som er viktige for bevaring av disse artene, hvor variasjon mellom år, bestander og individer er viktig.