Forsøksdyr: Kartlegging av migrasjon og overvintringsområder til havsvaler som hekker ved Norskekysten


Godkjenningsdato 25.09.2018

Godkjenningsperiode 26.09.2018-26.09.2020

I dette prosjektet vil vi kartlegge overvintringsområder og trekkruter til havsvale ved hjelp av lysloggere. Da denne arten oppholder seg på havet mesteparten av året har ikke tradisjonell ringmerking klart å avdekke dette. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord Universitetet og Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Studien vil foregå på Sklinna i Trøndelag og vi samarbeider med RSPB som gjør tilsvarende studie i Storbritannia, slik at vi kan dra nytte av deres erfaringer rundt metodikk og sammenligne resultatene på stor geografisk skala. Det gir bedre dyrevelferd og høyere forvaltningsrelevans. Vi har valgt et minimum antall dyr for å kunne svare på spørsmålene (40 havsvaler) og etterleve kravet om reduksjon. Vi benytter en lyslogger som er kun 0.6 gram og kjente fangst/håndteringsmetoder (forbedring), og anser belastningsgraden som moderat. Studien har vitenskapelig og samfunnsmessig verdi fordi den gir ny kunnskap om trekkruter og overvintringsområder som er viktige for bevaring av arten.