Forsøksdyr: Kartlegging av trekkruter og stedtrohet hos boltit vha lysfølsomme geologgere


Godkjenningsdato 07.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-31.05.2020

Lite er kjent om artens trekkbevegelser, men de få ringmerkingsgjenfunnene som finnes antyder at europeiske hekkefugler overvintrer i Nord-Afrika, og at selve trekket foregår på bred front. Boltiten kan trolig også i sjeldnere tilfeller krysse Sahara, da det foreligger gjenfunn fra Mauritania.

Vi har tidligere fanget og montert 5-grams satellittsendere på hekkende boltiter i 2010 og 2015 og fotringmonterte geologgere i 2011. Vi ønsker imidlertid nå å gå tilbake til å bruke miniatyr geologgere etter som fuglene kan komme tilbake til hekkeplassen, noe som muliggjør gjenfangst. Vi har tidligere benyttet fotringmonterte geologgere på boltit, men hadde ikke god erfarfing med funkjsonen av disse. Vi vender derfor tilbake til metoden med geologgere, men denne gangen med leg-loops som monteringsmetode etter som denne metoden har vist seg å fungere bra på små og mellomstore vaderfugler. Loggerne veier 1 gram. Vi ønsker å fange inntil 60 boltiter de kommende to årene for å kartlegge bevegelsesmønster og oppholdssteder for de norske boltitene. Fangst vil foregå på fjellet i Finnmark og sannsynligvis også på fjellet i Trøndelag.
a) forsøkets formål: Kartlegge trekkruter, og overvintringsområder samt bestandsstørrelse og trender som er usikre for denne arten. I Finland har bestanden gått tilbake med mer enn 90% inntil den stabiliserte seg på 1990-tallet.
b) forventede skadevirkninger på dyrene: Ingen forventede skadevirkninger.
c) forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: Boltiten har svært usikre bestandsanslag, og kunnskapen om overvintringsområder og trekkruter er så dårlig at vi ikke har noe grunnlag for å kunne sette inn bevaringstiltak for arten hvis vi skulle få tilsvarende bestandsnedgang i Norge som det man har opplevd i Finland. Hvis vi får kartlagt vinterkvarterene til boltiten vil det kunne være mulig å få gjennomført registreringer i vinterområdene for å kunne gi bedre bestandsanslag.

d) Hvor mange og hva slags dyr skal brukes: Til sammen 60 voksne boltiter av begge kjønn.
e) Kravene om erstatning, reduksjon og forbedring etterleves ved at vi går over til 1-grams loggere isteden for 5 grams sendere som tidligere noe som reduserer belastningen på fuglene. Disse benytter vi en ny festemetode på med myke og elastiske leg-loops som er forhåndsmontert noe som både forkorter behandlingstiden og er svært skånsom.