Forsøksdyr: Kombinasjonsbehandling av onkolytiske peptider og immun check point inhibitors


Godkjenningsdato 21.06.2018

Godkjenningsperiode 18.07.2018-17.07.2022

I
Hensikten med forsøket er å undersøke om det er mulig å få en synergistisk effekt ved å kombinere onkolytiske peptider og immuncheck point inhibitorer. Det vil undersøkes om kombinasjonen vil gi økt antall mus med komplett tumorregresjon, og økt aktivering av immunsystemet som gir en beskyttende effekt mot reinjisering av celler enn ved monobehandlinger. Dette vil bli undersøkt på ulike måter, enten i sc tumorer, tumor i lever eller ved å teste abskopal effekt.

II
Forsøkene vil være betydelig belastende for musene. En del av forsøket er at tumorceller injiseres direkte i milt, noe som vil gi tumordannelse i lever, hvor da både operasjonen med injeksjon av celler og påfølgende splenectomy er belastende for musene. Det er også inkludert ip injeksjon av celler noe som vil gi tumor i bukhulen. Både tumor i bukhulen og leveren vil resultere i at musene blir tynne og må avlives. Når det blir observert uakseptabel vektnedgang eller andre tegn på at musene er syke, vil musene avlives øyeblikkelig.

III
Levermetastaser er den vanligste formen for metastase ved colorektalkreft, og relevante in vivo modeller er nødvendige for å undersøke om nye medikamenter eller medikamentkombinasjoner har potensiale ved behandling av metastaser i lever. Vi har tidligere testet de nye onkolytiske peptidene DTT119 og DTT122 og har sett at de kan forhindre tumorvekst og gi komplett tumorregresjon av sc tumorer. I de fleste musene kurert av peptid har immunsystemet blitt aktivert, slik at ved reinjisering av celler så kjenner immunsystemet igjen cellene og forhindrer de i å vokse. I disse forsøkene ønsker vi å teste ut peptidene alene for å oppnå mer kunnskap om hvordan disse fungerer og hvor god effekt de kan gi alene, men også teste om det er mulig å øke effektiviteten ved å kombinere med check point inhibitorer.

IV
Det skal brukes to ulike cellelinjer, for å undersøke om behandlingen fungerer i flere modeller, noe som da er en stor fordel for medikamenter. Disse cellelinjene er etablert i C57BL6 og Balb c mus, og det er derfor disse to musestammene som vil bli brukt i forsøkene. Det vil brukes 396 mus av hver stamme

V
Vi etterstrever erstatning, reduksjon og forbedring der det lar seg gjøre. Det er tidligere gjort initielle in vitro forsøk for å undersøke effekten av peptidene, men det er nå nødvendig med in vivo forsøk for å undersøke effekten av peptidene og check point inhibitorene i en relevant setting. Disse forsøkene er nødvendig å gjøre i mus siden man er avhengig av et funksjonelt immunsystem for å undersøke effekten av check point inhibitors og de onkolytiske peptidene. Antall mus er satt så lavt vi føler er forsvarlig, men samtidig gjør det mulig å oppnå signifikante forskjeller. Forskerne som deltar i disse forsøkene har lang erfaring i dyreforsøk, og teknikkene som brukes blir stadig raffinert.