Forsøksdyr: Kurs i Hemostatisk Nødkirurgi Helse Nord


Godkjenningsdato 17.04.2018

Godkjenningsperiode 01.05.2018-30.04.2022

Forsøket gir traumeteam fra akuttsykehus med traumefunksjon trening i behandling av alvorlig skadde pasienter etter ankomst til sykehus. Sentralt i forsøket er trening av kirurger sammen med operasjons- og anestesipersonell i behandling og stabilisering av blødninger i bryst, buk og bekken. Det benyttes forsøksdyr som under full narkose opereres og behandles. Dyrene kjenner ingen smerte under selve forsøket og avlives under narkosen.
Forsøket gir samfunnsmessig nytteverdi ved at traumeteamene som trenes øker sin kompetanse i prosedyrer på alvorlig skadde pasienter. De fleste sykehus med traumefunksjon har få traumepasienter og trenger realistisk trening for å være kompetent når den alvorlig skadde pasienten kommer.
Ett team fra hvert akuttsykehus i Helse Nord deltar en gang pr år. Helse Nord, ved Traumekoordinator, arrangerer kursene i samarbeid med UNN Tromsø og NLSH Bodø. Søknaden omfatter godkjenning for bruk av inntil 12 dyr pr år i 4 år til kursene ved NORD universitet fra 01.05.2018. Godkjenning er gitt for kurs ved UiT til 18.04.2020, samme søker. Det søkes om å benytte 6 dyr pr kurs, tilsammen 48 dyr over 4 år. Kurset varer 2 dager og det benyttes 2 dyr pr team, ett hver dag. Dyrearten er pattedyr – gris mellom 35 – 45 kg.
Under kursene benyttes modeller der det er mulig samt preparater fra godkjent slakteri slik at antall dyr reduseres mest mulig. Etter avlivning benyttes dyrene til videre trening på prosedyrer. Helse Nord ved traumekoordinator og dyreansvarlige holder seg oppdatert på gjeldende prosedyrer slik at dyrene alltid får den best tilgjengelige behandling.