Forsøksdyr: Kurs i Hemostatisk nødkirurgi Helse Nord


Godkjenningsdato 12.05.2020

Godkjenningsperiode 12.05.2020-11.05.2024

1 Formål
Forsøket gir traumeteam fra akuttsykehus med traumefunksjon trening i behandling av alvorlig skadde pasienter etter ankomst til sykehus. Sentralt i forsøket er trening av kirurger sammen med operasjons- og anestesipersonell i behandling og stabilisering av blødninger i bryst, buk og bekken.

2 Skadevirkninger
Det benyttes forsøksdyr som under full narkose opereres og behandles. Dyrene kjenner ingen smerte under selve forsøket og avlives under narkosen.

3 Forventet nytteverdi
Forsøket gir samfunnsmessig nytteverdi ved at traumeteamene som trenes øker sin kompetanse i prosedyrer på alvorlig skadde pasienter. De fleste sykehus med traumefunksjon har få traumepasienter og trenger realistisk trening for å være kompetent når den alvorlig skadde pasienten kommer. Ett team fra hvert akuttsykehus i Helse Nord deltar en gang pr år.
Helse Nord, ved Traumekoordinator, arrangerer kursene i samarbeid med UNN Tromsø og NLSH Bodø.

4 Antall dyr og art
Søknaden omfatter godkjenning for bruk av inntil 12 dyr pr
år i 4 år til kursene ved UiT fra 20.04.2020. Godkjenning er gitt for kurs ved UiN til 2022, samme søker. Det søkes om å benytte 6 dyr pr kurs, tilsammen 48 dyr over 4 år. Kurset varer 2 dager og det benyttes 2 dyr pr team, ett hver dag. Dyrearten er pattedyr – gris mellom 35 – 45 kg.

5 Hvordan etterleve 3R
Under kursene benyttes modeller der det er mulig, f eks ved trening på injeksjon og intubering, samt preparater fra godkjent slakteri, f eks til trening på kirurgisk luftvei, slik at antall dyr reduseres mest mulig. Etter avlivning benyttes dyrene til videre trening på prosedyrer.
Helse Nord ved traumekoordinator og dyreansvarlige holder seg oppdatert på gjeldende prosedyrer slik at dyrene alltid får den best tilgjengelige behandling.