Forsøksdyr: Kurs i traumatologi og krigskirurgi 2018-2022


Godkjenningsdato 12.03.2018

Godkjenningsperiode 20.04.2018-20.04.2022

Skader er hyppigste årsak til død i aldersgruppene under 50 år. Likevel er enkelte kirurgs og det enkelte traumeteams erfaring med alvorlige skader begrenset ved nesten alle sykehus i Norge. Legeforeningen har derfor satt et krav om at alle norske kirurger skal gjennomføre et obligatorisk kurs i Katastrofe- og krigskirurgi for å kunne søke om spesialitet i kirurgi i Norge. Som ledd i en ukes kurs i Katastrofe og krigskirurgi inngår operasjonsøvelser i akutte, livreddende prosedyrer på en organisme med intakt blodsirkulasjon, "damage control surgery", for operasjonsteam bestående av kirurger, anestesiologer, anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.

Før ankomst i operasjonsavdelingen iverksettes blodstillende førstehjelp utført av prehospitale førstehjelpsmannskaper, sivile og militære. Det anvendes gris (sus scrofa domesticus) som er lagt i generell anestesi før de påføres stikk- og skuddskader etter en bestemt og kontrollert protokoll.

Penetrerende skader som forårsaker livstruende blødninger er relativt sjelden forekommende i sivil sammenheng i Norge. Også i norsk militær sammenheng er eksponeringen for denne typen skader begrenset. Korrekt utført initial vurdering av skadegrad og behandling med rask kirurgisk kontroll over blødning er vist å være livreddende ved denne typen skader. For å unngå at slik kompetanse skal oppnås gjennom prøving og feiling har man i en årrekke bygget slik kompetanse ved bruk av alternative metoder og avslutningsvis ved trening på denne dyremodellen der fulle kirurgiske/anestesiologiske team øves av erfarne instruktører. Kurset er relevant trening både for kirurgi-team som skal virke i det militære ved internasjonale operasjoner og i sivil praksis i Norge.

Under hvert kurs trenes 16 kirurgiske team som består av 3 kirurger, 2 operasjonssykepleiere, anestesilege og anestesisykepleier. Hvert team operer 2 griser hver for å sikre at alle kirurger får tilstrekkelig opplæring og erfaring i løpet av kurset. Det vil derfor benyttes 32 griser under hvert kurs. Skadepåføringen av dyrene er omfattende og foregår under dyp anestesi med full smertelindring. Dyrene avlives også under denne samme dype anestesi (terminal forsøk).

Replacement: Vi driver kontinuerlig leting etter gode alternativer til denne type læring uten bruk av levende anesteserte dyr, men per nå så kjenner ikke vi til tilstrekkelig gode treningsmodeller.
Reduction: Vi har øket antall kirurger fra 2 til 3 personer for å oppnå god læring på en ekstra person per gris som benyttes.
Refinement: Friske dyr fra besetning med god helsestatus sikrer dyr som tåler narkose godt. Svinn før de praktiske øvelsene begynner minimeres. Anestesiregimet er utarbeidet med tanke på at dyret ikke skal kunne oppleve smerte fra initialt stikk og frem til avliving som skjer under fortsatt og full anestesi.

For å sikre forutsigbarheten for deltagerne og arrangør i god tid, søkes det om tillatelse til å arrangere kurs for perioden 2018-2022