Forsøksdyr: Kvalitetskontroll av vaksiner for oppdrettsfisk


Godkjenningsdato 14.04.2020

Godkjenningsperiode 14.04.2020-14.09.2020

Forsøkets hovedformål er å utføre kvalitetskontroll av produksjonsbatcher og forskningsbatcher av fiskevaksine til bruk i oppdrett av laks. I tillegg skal man for utvalgte vaksinebatcher undersøke graden av antistoffrespons de gir etter vaksinering.

Belastningen fisken utsettes for utgjøres i all hovedsak av håndteringen i.f.m. bedøvelse, vaksinering og prøvetagning. Fisken holdes innenfor standard oppdrettsbetingelser, og det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen. Forsøket er kategorisert som lett belastende i.h.t. Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 1f, ettersom vaksinene som undersøkes og volumet som administreres vil ha kun mild påvirkning på dyret.

Det er av stor vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi å sørge for at trenden på bivirkningsscore er stabil/ blir forbedret. En evt. forhøyet bivirkningsscore for en vaksine ønsker vi derfor å oppdage i laboratoriet slik at denne kan forhindres i å bli brukt i markedet. I tilegg til dette vil innsamling av blodprøver fra fisk vaksinert med kommersielle og forskningsbaserte vaksinebatcher på en standardisert måte på sikt bidra til at man kan erstatte behovet for smitteforsøk for frigivelse av kommersielle batcher for salg for flere produkter, og for flere av innholdsstoffene i produktene.

Antall dyr som skal brukes i forsøket er 750 atlantisk laks (parr).

Det finnes ingen erstatning for bruk av forsøksdyr når det gjelder undersøkelse av bivirkninger. Antall fisk er likevel holdt på et minimum i forhold til fortsatt å kunne oppdage signifikante endringer i bivirkningsprofilen til en vaksine. Som tidligere nevnt er også et av målene med forsøket å generere plasma til serologiske tester som i sin tur vil kunne bidra i arbeidet med å erstatte behovet for smitteforsøk for frigivelse av kommersielle batcher, noe som vil redusere bruken av forsøksfisk i fremtiden. All forsøksfisk holdes innenfor standard oppdrettsbetingelser og det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen i forbindelse med merking, vaksinering og prøvetakning. Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og prøvetagning. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter sikrer at fisk med uforutsett skade eller sykdom ikke lider i utrengsmål.